Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Firma

Zgromadzenie Wspólników

Wójt Gminy Bolesław:
Krzysztof Dudziński

Rada Nadzorcza

Przewodniczący:
Marek Pietrzyk
Z-ca Przewodniczącego:
Joanna Wróbel
Sekretarz:
Tomasz Kieres
Członek:
Jacek Dąbek

Zarząd

Prezes Zarządu – Dyrektor:
Robert Nielaba
Członek Zarządu – Główny Księgowy:
Barbara Hołub

O naszej Spółce

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” w Bolesławiu Sp. z o.o. powstał 01.12.1991 r. jako Zakład Budżetowy Gminy Bolesław. Początkowo Zakład świadczył usługi komunalne na terenie Gminy Bolesław oraz produkował elementy prefabrykowane. W roku 1993 rozszerzono działalność o eksploatację piasku. 01.08.1995 r. Zakład przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której obecnie 100 proc. udziałów posiada Gmina Bolesław.

Podstawową działalnością Spółki jest zbiórka, unieszkodliwianie odpadów i odzysk surowców wtórnych, który odbywa się na zmodernizowanej linii do segregacji. Zbiórka odpadów prowadzona jest głównie na terenie miast i gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, Wolbrom, Alwernia, Sułoszowa i Trzyciąż.

W grudniu 1997 r. zostało otwarte składowisko odpadów komunalnych o powierzchni 13,09 ha i pojemności 2.023.150 m3 przyjmujące odpady z powiatu olkuskiego i krakowskiego. Składowisko spełnia wszelkie wymogi w zakresie ochrony środowiska. Jest uszczelnione i prowadzi monitoring wód podziemnych oraz powietrza. Odzysk surowców (szkło, papier, plastik, metal) prowadzony jest na Stacji Segregacji Surowców Wtórnych wybudowanej w 1999 r. Obok składowiska odpadów komunalnych zostało wybudowane składowisko odpadów inertnych, na którym przyjmuje się odpady obojętne dla środowiska typu: ziemia z wykopów, gruz budowlany itp. Ponadto Zakład produkuje energię elektryczną powstającą w wyniku ujęcia i spalenia biogazu ze składowiska odpadów.

Od 14.07.2010 r. Zakład eksploatuje na potrzeby ZGH Bolesław złoża piasku „Hutki II” z obszaru 45 ha w ilości docelowo ok. 1.000.000 ton rocznie. Na potrzeby eksploatacji i przygotowania inwestycji urządzono nowoczesne zaplecze socjalne i zakupiono niezbędny sprzęt specjalistyczny do eksploatacji piasku.

Zakład współpracuje z podmiotami gospodarczymi z terenu Gminy Bolesław i okolic. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do wywozu nieczystości stałych, zapewniając klientom wysoką jakość świadczonych usług.

Misją Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. jest świadczenie usług najwyższej jakości, spełniających wymagania i oczekiwania Klientów.

W roku 2007 byliśmy najdynamiczniejszą firmą województwa małopolskiego, za co otrzymaliśmy dyplom Gepardów Biznesu 2007. W kolejnych latach 2009 i 2010 Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” został uznany za najlepszą firmę w Polsce w zakresie kompleksowego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, otrzymując tym samym tytuł LIDERA RYNKU oraz wyróżnienie Europejskiego Konkursu Promocyjnego EURO LIDER.

Pod koniec 2015 r. oddano do użytku instalację mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Po okresie rozruchu- od dnia 1 stycznia 2016 r. rozpoczęła funkcjonowanie. Instalacja obejmuje halę procesową (cześć mechaniczna: sortownia odpadów komunalnych), kompostownię (część biologiczna: obiekt stabilizacji frakcji biodegradowalnej i podsitowej wydzielonych na sortowni odpadów) oraz infrastrukturę towarzyszącą. Łączna wydajność instalacji MBP dla potrzeb przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych „u źródła” wynosi 51 000 Mg /rok.

Główną zasadą naszego Zakładu jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym, dlatego polityka ekologiczna ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. stanowi część ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Jej celem jest zmniejszenie do minimum negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez ciągłe doskonalenie działalności związanej z aspektami środowiskowymi.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. (32) 64 61 148
fax (32) 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com