Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Zapytanie do Ministerstwa Środowiska

Zapytanie o interpretację przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Nowa wersja strony internetowej

Mamy przyjemność powitać Państwa na naszej nowej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna oraz funkcjonalne rozwiązania sprawią, że będziecie Państwo naszymi częstymi gośćmi.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. (32) 64 61 148
fax (32) 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com