Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Zgromadzenie Wspólników

Wójt Gminy Bolesław:
Krzysztof Dudziński

Rada Nadzorcza

Przewodniczący:
Marek Cebo
Z-ca Przewodniczącego:
Joanna Wróbel
Sekretarz:
Tomasz Kieres
Członek:
Jacek Dąbek

Zarząd

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny:
Robert Nielaba
Prokurent – Dyrektor ds. Finansowych:​
Barbara Hołub
Prokurent – Dyrektor ds. Technicznych:
Andrzej Jarząb

O naszej Spółce

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” w Bolesławiu Sp. z o.o. powstał 01.12.1991 r. jako Zakład Budżetowy Gminy Bolesław. Początkowo Zakład świadczył usługi komunalne na terenie Gminy Bolesław oraz produkował elementy prefabrykowane. W roku 1993 rozszerzono działalność o eksploatację piasku. 01.08.1995 r. Zakład przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której obecnie 100 proc. udziałów posiada Gmina Bolesław.

Podstawową działalnością Spółki jest zbiórka, unieszkodliwianie odpadów oraz odzysk surowców wtórnych, który odbywa się na zmodernizowanej instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów. W 2019 roku zbiórka odpadów prowadzona była głównie na terenie Powiatów Olkuskiego, Krakowskiego, Chrzanowskiego i Miechowskiego. Spółka obsługiwała miasta i gminy : Bolesław, Bukowno, Olkusz, Wolbrom, Alwernia, Zabierzów, Skała , Sułoszowa, Trzyciąż, Jerzmanowice – Przeginia oraz częściowo Trzebinia.

W grudniu 1997 r. zostało otwarte składowisko odpadów komunalnych o powierzchni 13,09 ha i pojemności 2.023.150 m3 przyjmujące odpady z powiatu olkuskiego i krakowskiego. Składowisko spełnia wszelkie wymogi w zakresie ochrony środowiska. Jest uszczelnione i prowadzi monitoring wód podziemnych oraz powietrza. Obok składowiska odpadów komunalnych zostało wybudowane składowisko odpadów obojętnych, na którym przyjmuje się odpady obojętne dla środowiska typu: ziemia z wykopów, gruz budowlany itp. Ponadto Zakład produkuje energię elektryczną powstającą w wyniku ujęcia i spalenia biogazu ze składowiska odpadów. W 2018 roku pojemność składowiska została powiększona do 3.260.746 m3 ( I kwatera) i 433.524 m3 (II kwatera).

Pod koniec 2015 r. oddano do użytku instalację mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Po okresie rozruchu od dnia 1 stycznia 2016 r. sortownia rozpoczęła funkcjonowanie. Instalacja obejmuje halę procesową (cześć mechaniczna: sortownia odpadów komunalnych), kompostownię (część biologiczna: obiekt stabilizacji frakcji biodegradowalnej i podsitowej wydzielonych na sortowni odpadów) oraz infrastrukturę towarzyszącą. Łączna wydajność instalacji MBP dla potrzeb przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych „u źródła” pierwotnie wynosiła 41000 Mg / rok. W roku w 2017 zwiększono wydajność instalacji do 51 000 Mg / rok.

Od 14.07.2010  roku ZGH Bolesław eksploatował na własne potrzeby złoża piasku „Hutki II” z obszaru 45 ha w ilości do max ok. 1.000.000 ton rocznie. W ramach inwestycji urządzono w tym miejscu nowoczesne zaplecze socjalne i zakupiono niezbędny sprzęt specjalistyczny do eksploatacji piasku. Pozyskiwanie trwało do końca grudnia 2021.

Początkiem roku 2022 nabyliśmy dwadzieścia cztery udziały o łącznej wartości 4 800 zł w spółce Centrum Medycznej „BOLMED” sp. z o.o. z Bolesławia.

Przez wiele ostatnich lat firma otrzymała wiele prestiżowych wyróżnień i certyfikatów m.in. Gepardów Biznesu, Lidera Rynku , Europejskiego Konkursu Promocyjnego Euro Lidera. Natomiast w 2019 roku firma została nominowana w konkursie Wzorowa Firma Województwa Małopolskiego objętym patronatem Marszałek Województwa Małopolskiego oraz otrzymała wyróżnienie Brylant Polskiej Gospodarki za osiągnięcie wysokiej wartości rynkowej firmy w XI edycji konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki.

Misją Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. jest świadczenie usług najwyższej jakości, spełniających wymagania i oczekiwania Klientów. Zasadą jaką kieruje się spółka w swojej działalności jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym, dlatego polityka ekologiczna ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. stanowi ważną część ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Jej celem jest zmniejszenie do minimum negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez ciągłe doskonalenie działalności związanej z aspektami środowiskowymi.

Nagrody i Wyróżnienia

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content