Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Prezes Zarządu – Dyrektor

Robert Nielaba – Prezes Zarządu – Dyrektor

Na czele Spółki stoi Prezes Zarządu, którego powołuje Rada Nadzorcza.

Prezesowi Zarządu podlegają:

  • Główny Księgowy
  • Sekretariat
  • Kontrola Wewnętrzna
  • Biuro Prawne
  • Samodzielne stanowisko ds. BHP I p. poż.
  • Kierownik Działu Usług Komunalnych, Transportu i Administracji
  • Kierownik Działu Przetwarzania Odpadów i Inwestycji
  • Kierownik Działu Kopalnia Piasku Podsadzkowego Hutki II
  • Biuro Zakupów

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content