Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Dział Usług Komunalnych, Transportu i Administracji

Tomasz Kieres - Kierownik

Tomasz Kierestel. +48 32 642 19 58 wew. 24
tel. +48 790 43 78 49

Świadczy usługi w zakresie:

 1. Gospodarowania odpadami:
  – odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych,
  – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów budowlanych, poremontowych i niebezpiecznych tj: azbest, papa, wełna mineralna.
 2. Usług porządkowych:
  – letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników,
  – opróżnianie koszy ulicznych.
 3. Usług komunalnych:
  – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z cmentarzy,
  – likwidacja dzikich wysypisk.
 4. Opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta Bukowno i Gminy Bolesław.
 5. Prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta Bukowno, Gminy Bolesław oraz Gminy Alwernia.
 6. Zaopatrywania mieszkańców oraz instytucji w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content