Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Dział Przetwarzania Odpadów i Inwestycji

Łukasz Bazan - Kierownik

tel. +48 32 646 11 49 wew. 31
tel. +48 604 534 718

Adam Muchajer - Zastępca Kierownika

tel. +48 32 646 11 48 wew. 37
tel. +48 698 163 464

W skład Działu Przetwarzania Odpadów i Inwestycji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów (MBP)
 2. Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych (DI)
 3. Dział Składowiska Odpadów Elektrowni Biogazowej i Ochrony Środowiska (DSO)
 4. Dział Remontowo-Budowlany (DRB)

Do zakresu działania Działu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów należy:

 1. organizowanie systemu przyjmowania i ewidencjonowania odpadów przyjmowanych i wytwarzanych w instalacji,
 2. szczegółowe rozliczanie przyjętych i wytworzonych odpadów,
 3. przetwarzanie przyjętych odpadów zgodnie z wdrożoną technologią i posiadanymi decyzjami administracyjnymi,
 4. organizowanie obsługi elektronicznej wagi samochodowej i dbanie o sprawność systemu komputerowego,
 5. magazynowanie i sprzedaż wysortowanych surowców wtórnych,
 6. przekazywanie balastu po procesie sortowania na składowisko odpadów,
 7. przekazywanie stabilizatu po procesie kompostowania na składowisko odpadów,
 8. monitoring i współpraca z laboratoriami wykonującymi badania odpadów i odcieków powstałych w instalacji,
 9. przygotowywanie danych do sprawozdań związanych z określeniem poziomów odzysku oraz dla potrzeb organów ochrony środowiska,
 10. utrzymanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków UE, a w szczególności uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego,
 11. prowadzenie rozliczeń finansowych zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami określonymi w analizie finansowej Projektu współfinansowanego ze środków UE
 12. fakturowanie usług realizowanych w ramach mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w tym sprzedaży surowców wtórnych.

Do zakresu działania Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych (DI) należy:

 1. analiza potrzeb inwestycyjnych Zakładu,
 2. sporządzanie projektów planów inwestycyjnych,
 3. przygotowywanie dokumentacji wyjściowej do realizacji inwestycji z wyłączeniem dokumentacji wynikającej z przepisów prawa ochrony środowiska,
 4. gromadzenie niezbędnej dokumentacji projektowej,
 5. przygotowywanie materiałów związanych z rozliczaniem inwestycji, odbiór robót budowlanych i remontowych, przekazywanie ich do użytkowania,
 6. dokonywanie odbiorów pogwarancyjnych,
 7. kontrola i nadzór merytoryczny nad prowadzonymi przez Zakład zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi dotowanymi z funduszy Unii Europejskiej
 8. opracowywanie istotnych warunków umów dla zadań remontowych i inwestycyjnych,
 9. opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówień publicznych,
 10. przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 11. prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych,
 12. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zamówień publicznych.

Do zakresu działania Działu Składowiska Odpadów, Elektrowni Biogazowej i Ochrony Środowiska należy:

 1. organizowanie systemu przyjmowania i ewidencjonowania odpadów przyjmowanych na składowisko,
 2. unieszkodliwianie odpadów zgodnie z zapisami instrukcji eksploatacji składowiska,
 3. szczegółowe rozliczanie przyjętych odpadów,
 4. organizowanie obsługi elektronicznej wagi samochodowej i dbanie o sprawność systemu komputerowego,
 5. sporządzanie zestawień statystycznych,
 6. współdziałanie z instytucjami kontrolującymi w zakresie ochrony środowiska,
 7. prowadzenie obrotu gotówkowego w zakresie obsługi zleceń doraźnych,
 8. nadzór nad monitoringiem wód podziemnych i odcieków na składowisku,
 9. fakturowanie usług realizowanych przez Spółkę oraz wysyłanie faktur do zleceniodawców,
 10. planowanie i organizacja strategii marketingowej Spółki, w tym:
  a) promocja Spółki,
  b) wyznaczanie kierunków badań rynkowych,
  c) poszerzanie rynku klientów, prowadzenie akwizycji usług, uczestnictwo w rozmowach handlowych,
  d) poszerzanie oferty usług,
  e) organizacja obsługi klientów:
  f) zapewnienia realizacji usług na wysokim poziomie jakościowym,
 11. prowadzenie wszelkich spraw związanych z ochroną środowiska oraz sporządzanie wymaganych analiz i sprawozdań w powyższym zakresie w tym KOBIZE i PRTR,
 12. codzienna kontrola jakości gazu składowiskowego i bieżąca eksploatacja instalacji odgazowania składowiska w tym generatorów prądu,
 13. kontrola urządzeń sprawności urządzeń służących do ujmowania i przetwarzania gazu składowiskowego,
 14. sprzedaż energii elektrycznej i praw majątkowych,
 15. współpraca z Instytucjami ds. energetycznych (np. URE, TAURON, itp.).

Do zakresu działania Działu Remontowo – Budowlanego należy:

 1. wykonywanie bieżących remontów pomieszczeń i budynków stanowiących własność Zakładu,
 2. wykonywanie płyt drogowych dla potrzeb Zakładu,
 3. wykonywanie prac ziemnych i budowlanych przy inwestycjach prowadzonych na terenie Zakładu,
 4. dbałość o stan techniczny węzła betoniarskiego,
 5. wykonywanie prac zleconych zewnętrznych.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content