Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Członek Zarządu-Główny Księgowy

Głównemu Księgowemu- Członkowi Zarządu podlegają:

  • Dział Kadr i Płac
  • Dział Księgowy.

 Do zadań Głównego Księgowego- Członka Zarządu należy m.in. :

  • nadzór nad rachunkowością Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat
  • zarządzanie płynnością finansową Spółki
  • przygotowanie planów techniczno- ekonomicznych Zakładu
  • opracowanie projektów zwiększających efektywność i rentowność działań Spółki
  • współpraca z biegłymi rewidentami
  • współpraca z bankami
  • prowadzenie spraw dotyczących rejestru sądowego spółki.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content