Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Prokurent - Dyrektor ds. Finansowych

Do zadań Dyrektora ds. finansowych należy w szczególności:

  • operacyjne zarządzanie obszarem finansowym i nadzór nad płynnością finansową Spółki,
  • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi,
  • nadzór nad pracą głównego księgowego,
  • prowadzenie spraw dotyczących rejestru sądowego Spółki,
  • przygotowywanie analiz finansowych dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

Dyrektorowi ds. finansowych podlega:

  • Główny Księgowy (GK).

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content