Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

ZAKUP POJAZDÓW – ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO POPRAWY ZBIERANIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH

 

Oś priorytetowa: Ochrona powierzchni Ziemi

Działanie: 2.1.1 Racjonalna Gospodarka Odpadami

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

 

Złożone wnioski

Pierwszy wniosek z dnia 24.04.2021 nr 324/2021 pożyczka w kwocie 3 114 375,00 PLN

Drugi wniosek z dnia 24.04.2021 nr 325/2021 dotacja w kwocie 652 000,00 PLN

ASPEKT RZECZOWY ASPEKT ŚRODOWISKOWY

Zakład zakupił 7 sztuk nowoczesnych, dwukomorowych oraz jednokomorowych pojazdów (śmieciarek), które bardzo dobrze sprawdzają się w odbiorze odpadów segregowanych. 

 

 

 

 

Aspekt rzeczowy
został już wykonany.

 

 

 

 

Aspekt środowiskowy jest w trakcie realizacji i zostanie wykonany jeśli zostaną spełnione następujące kryteria:

  • Masa odpadów zebranych selektywnie w odniesieniu do łącznej masy wytwarzanych odpadów komunalnych zaliczanych do frakcji, które objęte zostaną selektywnym zbieraniem na obszarze objętym przedsięwzięciem wyniesie min. 10%.
  • Zwiększenie masy zbieranych selektywnie odpadów na terenie objętym realizacją przedsięwzięcia przynajmniej o 15% w stosunku do masy odpadów zbieranych selektywnie w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.
  • Wzrost poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne na terenie gminy, w której realizowane jest przedsięwzięcie lub związku międzygminnego, który wykonuje zadania gminy na terenie której realizowane jest przedsięwzięcie, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym, przynajmniej o 5% punktów procentowych w stosunku do poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Trwałość projektu, to pięć lat od roku 2023. Rokiem bazowym, od którego liczy się wzrost zebranych odpadów segregowanych jest rok 2020.

 

ZAKUP POJAZDÓW – ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO POPRAWY ZBIERANIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH

 

Oś priorytetowa: Ochrona powierzchni Ziemi

Działanie: 2.1.1 Racjonalna Gospodarka Odpadami

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

 

Złożone wnioski

Pierwszy wniosek z dnia 24.04.2021 nr 324/2021 pożyczka w kwocie 3 114 375,00 PLN

Drugi wniosek z dnia 24.04.2021 nr 325/2021 dotacja w kwocie 652 000,00 PLN

 

ASPEKT RZECZOWY

Zakład zakupił 7 sztuk nowoczesnych, dwukomorowych oraz jednokomorowych pojazdów (śmieciarek), które bardzo dobrze sprawdzają się w odbiorze odpadów segregowanych. Aspekt rzeczowy został już wykonany.

 

ASPEKT ŚRODOWISKOWY

Aspekt środowiskowy jest w trakcie realizacji i zostanie wykonany jeśli zostaną spełnione następujące kryteria:

  • Masa odpadów zebranych selektywnie w odniesieniu do łącznej masy wytwarzanych odpadów komunalnych zaliczanych do frakcji, które objęte zostaną selektywnym zbieraniem na obszarze objętym przedsięwzięciem wyniesie min. 10%.

 

  • Zwiększenie masy zbieranych selektywnie odpadów na terenie objętym realizacją przedsięwzięcia przynajmniej o 15% w stosunku do masy odpadów zbieranych selektywnie w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

 

  • Wzrost poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne na terenie gminy, w której realizowane jest przedsięwzięcie lub związku międzygminnego, który wykonuje zadania gminy na terenie której realizowane jest przedsięwzięcie, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym, przynajmniej o 5% punktów procentowych w stosunku do poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

Trwałość projektu, to pięć lat od roku 2023. Rokiem bazowym, od którego liczy się wzrost zebranych odpadów segregowanych jest rok 2020.

Tabor zakupionych pojazdów – śmieciarek w ramach dofinasowania

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content