Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Konferencja dotycząca racjonalnej gospodarki odpadami i dotacjach z NFOŚ

W czwartek, 1 grudnia br., odbyła się zorganizowana przez naszą firmę konferencja dotycząca racjonalnej gospodarki odpadami, selektywnego zbieranie i zapobiegania powstawaniu odpadów, w perspektywie nadchodzących 10 latach działu Usług Komunalnych, Transportu i Administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o. w Bolesławiu. Na zaproszenie Zarządu przybyli m.in.: wójt gminy Bolesław, jednocześnie reprezentujący Zgromadzenie Wspólników naszej firmy, Krzysztof Dudziński, zastępca wójta Agata Borkiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej ZGK Bolesław Sp. z o.o Marek Cebo, przewodnicząca Rady Gminy Ewa Dychtoń, radni, pracownicy Urzędu Gminy Bolesław. Gościem spoza naszego terenu był wójt gminy Sułoszowa Stanisław Gorajczyk.

ZGK Bolesław Sp. z o.o. reprezentowali między innymi: prezes Robert Nielaba, główna księgowa Barbara Hołub, prokurent Andrzej Jarząb, kierownik Działu Usług Komunalnych, Transportu i Administracji Tomasz Kieres, kierownik Działu Przetwarzania Odpadów i Inwestycji Łukasz Bazan oraz z-ca kierownika Adam Muchajer.

Podczas spotkania głos zabierali m.in.: wójt Krzysztof Dudziński, prezes ZGK Robert Nielaba, kierownik Działu Usług Komunalnych, Transportu i Administracji Tomasz Kieres oraz z-ca kierownika Działu Przetwarzania Odpadów i Inwestycji Adam Muchajer. Omówiono między innymi zadania i obszar działania Działu Usług Komunalnych, Transportu i Administracji, w tym wyliczenia dotyczące ilość obsługiwanych osób i zebranych odpadów z poszczególnych gmin pod opieką ZGK Bolesław.

Zaprezentowano również informację o uzyskanych przez naszą firmę dotacjach z projektów złożonych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Były to dwa projekty mające na celu polepszenia zbierania odpadów segregowanych komunalnych poprzez zakup śmieciarek.

Aspekt rzeczowy z wniosków został już przez nasza firmę wykonany, zakupiliśmy dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska siedem sztuk nowoczesnych, dwukomorowych oraz jednokomorowych śmieciarek, które bardzo dobrze sprawdzają się w odbiorze odpadów segregowanych.

W trakcie wykonywania jest aspekt środowiskowy i zostanie wykonany jeśli zostaną spełnione następujące kryteria:

  • Masa odpadów zebranych selektywnie w odniesieniu do łącznej masy wytwarzanych odpadów komunalnych zaliczanych do frakcji, które objęte zostaną selektywnym zbieraniem na obszarze objętym przedsięwzięciem wyniesie min. 10%.
  • Zwiększenie masy zbieranych selektywnie odpadów na terenie objętym realizacją przedsięwzięcia przynajmniej o 15% w stosunku do masy odpadów zbieranych selektywnie w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.
  • Wzrost poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne na terenie gminy, w której realizowane jest przedsięwzięcie lub związku międzygminnego, który wykonuje zadania gminy na terenie której realizowane jest przedsięwzięcie, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym, przynajmniej o 5% punktów procentowych w stosunku do poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Trwałość projektu, to pięć lat od roku 2023. Rokiem bazowym, od którego liczy się wzrost zebranych odpadów segregowanych jest rok 2020.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content