Transport szuka alternatywy dla paliw kopalnych. Najbardziej perspektywiczny jest wodór

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Transport szuka alternatywy dla paliw kopalnych. Najbardziej perspektywiczny jest wodór

– Rozwój paliw alternatywnych to wyzwania dla całego sektora paliwowego – mówi Halina Pupacz, prezeska Polskiej Izby Paliw Płynnych. Jak wskazuje, najbliższe lata przyniosą m.in. intensywny rozwój sektora biopaliw. Jak pokazało grudniowe sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, na razie, mimo ogromnych dotychczasowych inwestycji w ten segment w UE, rozwija się wolniej, niż oczekiwano, m.in. ze względu na brak długoterminowej strategii i wysokie koszty. Nośnikiem energii, który ma przed sobą najbardziej perspektywiczną przyszłość, jest za to wodór, na który unijna polityka stawia mocny akcent.

Zdjęcie autobusu Man

Fot. archiwum

– Cała globalna gospodarka szuka w tej chwili paliw alternatywnych, zastanawia się, w którym kierunku ma pójść rozwój transportu i z jakich paliw ekologicznych powinien on korzystać – mówi agencji Newseria Biznes Halina Pupacz. – UE uznała, że głównym paliwem, które może zastępować te tradycyjne, będzie wodór, więc teraz promocja strategii wodorowych jest na bardzo wysokim poziomie i te strategie są w Unii mocno rozwijane. Na ten moment wydaje się – choć niektórzy eksperci się z tym nie zgadzają – że to właśnie wodór będzie najbardziej rozwijany jako paliwo pochodzenia niebiologicznego.

Komisja Europejska opublikowała w połowie 2020 roku unijną Strategię Wodorową, określając ten nośnik energii jako priorytet dla Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji energetycznej UE. Dokument przewiduje stworzenie bodźców zarówno dla zwiększenia produkcji, jak i zapotrzebowania na wodór w warunkach unijnej gospodarki. Zakłada też, że skumulowane inwestycje w zielony wodór w Europie mogą wynieść od 180 do 470 mld euro do 2050 roku, a wsparciem dla wdrażania strategii i zaplanowanych w niej inwestycji ma być dedykowany wodorowi sojusz na rzecz czystego wodoru – European Clean Hydrogen Alliance.

Transport ma być jednym z pierwszych obszarów gospodarki, który ma przejść wodorową rewolucję. Po ulicach polskich miast jeżdżą już pierwsze autobusy wodorowe, z których część została dofinansowana w naborach NFOŚiGW. Fundusz wsparł też budowę fabryki autobusów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi PAK-PCE w Świdniku, która ma być w stanie wytwarzać około setki takich pojazdów rocznie. Z kolei Grupa Orlen inwestuje w budowę stacji do tankowania wodoru – strategia spółki zakłada, że do 2030 roku w Polsce ma być ich 57. To nawet więcej niż cel określony w polskiej „Strategii Wodorowej do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku” (PSW), której cel 2. zakłada właśnie szersze wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie. Dokument przewiduje m.in., że liczba autobusów wodorowych na polskich drogach ma sięgać 100–250 do 2025 roku i 800–1000 do końca obecnej dekady.

– Mamy też oczywiście elektromobilność i tutaj też wyznaczono konieczność dostosowania sieci do ładowarek, żeby móc korzystać z pojazdów elektrycznych. Globalnie produkuje się już ok. 15 proc. samochodów z silnikami elektrycznymi, więc ta sieć jest też przygotowywana. Polska też się do tego przygotowuje – mówi prezeska Polskiej Izby Paliw Płynnych. – Wiele kierunków i technologii zostanie zapewne w niedługim czasie przyjętych za te główne i będzie wdrażanych do napędów.

W Polsce i pozostałych krajach członkowskich UE już w tym roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie AFIR dotyczące infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodorem. Wprowadzi ono ambitne, szczegółowe wytyczne dotyczące mocy i rozmieszczenia ładowarek, w tym m.in. obowiązek rozbudowy infrastruktury ładowania wzdłuż sieci dróg TEN-T. Do 2025 roku wzdłuż głównych korytarzy transportowych UE co 60 km w każdym kierunku mają być rozmieszczone ogólnodostępne strefy ładowania o mocy co najmniej 400 kW, przeznaczone dla samochodów osobowych i dostawczych. Do 2027 roku moc takich stref będzie musiała wzrosnąć do co najmniej 600 kW. Podobne wymogi dotyczą sieci kompleksowej TEN-T (z terminami granicznymi ustalonymi na lata 2027, 2030 oraz 2035).

Drugi kluczowy obowiązek przewidziany w rozporządzeniu AFIR dotyczy wzrostu łącznej mocy ogólnodostępnych stacji ładowania na każdy zarejestrowany samochód całkowicie elektryczny (do co najmniej 1,3 kW) oraz każdą zarejestrowaną hybrydę typu plug-in (do co najmniej 0,8 kW). W Polsce – biorąc pod uwagę prognozowany, szybki rozwój rynku elektromobilności – oznacza to, że już za niecałe trzy lata moc infrastruktury ładowania będzie musiała wzrosnąć niemal pięciokrotnie względem 2022 roku.

Podstawowy cel rozporządzenia AFIR to wprowadzenie takich przepisów, które zagwarantują szybki rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych na terenie UE. Chodzi o to, aby stan tej infrastruktury nie był przeszkodą hamującą dekarbonizację sektora transportu.

Z ubiegłorocznego raportu „Zielony transport. Stan obecny i perspektywy”, opracowanego z inicjatywy Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, wynika jednak, że ograniczenie emisji CO2 osiągnięte dzięki wprowadzeniu pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi nie wystarczy do osiągnięcia celów klimatycznych UE. Rozwiązaniem mają być biopaliwa, które w 2050 roku mogą całkowicie zaspokajać pozostałą część popytu na paliwa w transporcie.

– Biopaliwa z pewnością będą funkcjonowały w sektorze transportowym i przewiduje się, że ich rozwój będzie dosyć intensywny w najbliższych latach – ocenia ekspertka.

Biopaliwa – jako alternatywa dla paliw kopalnych, która może się przyczynić do obniżenia emisyjności sektora transportu w UE – budzą duże zainteresowanie. Zwłaszcza od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, która pokazała, jak ważna jest niezależność energetyczna oraz powiązane ze sobą kwestie produkcji żywności i paliw w UE.

W ostatnich latach w przemysł produkcji biopaliw został zaangażowany ogromny kapitał. Z grudniowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że w latach 2014–2020 w UE przeznaczono na projekty badawcze i promocję biopaliw w sumie ok. 430 mln euro. Mimo to rozwój zaawansowanych biopaliw w UE przebiega wolniej, niż oczekiwano, m.in. ze względu na brak długoterminowej strategii (w ostatnich latach unijna polityka dotycząca biopaliw, przepisy i priorytety w tym zakresie często się zmieniały, co wpływało na decyzje inwestorów, a sektor w efekcie tracił na atrakcyjności), wysokie koszty i problemy z dostępnością biomasy. Komisja Europejska spodziewała się, że wykorzystanie biopaliw wzmocni niezależność energetyczną UE, jednak w rzeczywistości jej zależność od państw trzecich wzrosła, ponieważ z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na biomasę (np. na zużyty olej kuchenny importowany z Chin, Zjednoczonego Królestwa, Malezji i Indonezji). Branża biopaliw konkuruje o dostępne surowce z innymi gałęziami przemysłu, przede wszystkim z branżą spożywczą, ale także kosmetyczną i farmaceutyczną.

Problemem, na który zwrócił uwagę Europejski Trybunał Obrachunkowy, jest też m.in. brak jasnego planu w segmencie lotnictwa, które trudno zelektryfikować, więc zastosowanie biopaliw mogłoby być dobrym sposobem na obniżenie pochodzących z niego emisji. W przyjętych w 2023 roku przepisach dotyczących inicjatywy ReFuelEU Aviation wskazano, że w 2030 roku poziom stosowanego zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) – w tym biopaliw – ma wynieść 6 proc., czyli około 2,76 mln t oleju ekwiwalentnego. Jednak na razie zdolność produkcyjna UE sięga zaledwie 1/10 tej wartości. Ponadto na poziomie europejskim – inaczej niż w Stanach Zjednoczonych – wciąż nie ma planu co do tego, jak przyspieszyć produkcję SAF, a według ETO przyszłość biopaliw jest równie niepewna także w transporcie drogowym.

– Paliwa syntetyczne również mogą mieć przyszłość, ponieważ prowadzonych jest wiele prac badawczych i wydaje się, że one też będą zastępować paliwa tradycyjne. To jest pewnie kwestia jeszcze kilku najbliższych lat, żeby one się pojawiły w dostępności dla konsumenta – mówi Halina Pupacz. – Rozwój paliw alternatywnych to wyzwania dla całego sektora paliwowego, one są traktowane przez wielu przedsiębiorców rynku paliwowego jako nisza. To są wyzwania, przed którymi wszyscy stoimy i do których wszyscy musimy się przygotowywać. One są związane m.in. z nakładami finansowymi, dostosowaniem infrastruktury, dostosowaniem obiektów stacyjnych. Uważam, że w dalszym ciągu będą to stacje paliw. Choć w przyszłości mogą się inaczej nazywać, ale w dalszym ciągu będą to punkty, gdzie będziemy mogli zasilać swoje pojazdy transportowe.

Transport jest sektorem, w którym emisje gazów cieplarnianych w ciągu ostatnich kilku dekad znacząco wzrosły. W 2021 roku 93 proc. energii wykorzystanej w transporcie drogowym i kolejowym w UE pochodziło z paliw kopalnych. Według Komisji Europejskiej osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga, aby do 2050 roku emisje z transportu zostały obniżone o 90 proc. (w stosunku do poziomu z 1990 roku).

 

Źródło: Newseria

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Olejomaty sposobem na zwiększenie poziomu odzysku odpadów

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Olejomaty sposobem na zwiększenie poziomu odzysku odpadów

Ustawa kaucyjna odbierze samorządom możliwość wykazywania recyklingu butelek PET i szklanych w poziomach odzysku. Tę lukę można zastąpić zużytym olejem kuchennym, a pomogą w tym olejomaty – przekonuje Małgorzata Rdest, wiceprezes EMKA S.A.

Fot. PAP MediaRoom

Zużyty olej kuchenny to nadal wyzwanie, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami?

Małgorzata Rdest, wiceprezes EMKA S.A.: W tym momencie regulacje prawne związane z odpowiednim gospodarowaniem UCO (used cooking oil), czyli zużytym olejem kuchennym, dotyczą restauracji, cukierni, szeroko pojętego przemysłu spożywczego. Zużyty olej z gospodarstw domowych zaczyna stanowić potężne wyzwanie dla samorządów, jak i samych domostw. Ten odpad – bardzo wymagający, lepki – w momencie przyczepienia się do rur kanalizacji może powodować ogromne problemy, zatory. Gdy wlejemy zużyty olej do zlewu, po jakimś czasie będziemy mieć problemy z domową kanalizacją. W skali całej gminy problemy pojawiają się szybciej i w większej skali, bo sieci kanalizacyjne kumulują oleje ze wszystkich zlewów. Zwężają się realne średnice rur, tworzą się potężne zatory, a co za tym idzie, cierpi budżet samorządu, bo wiąże się to niestety z kosztownymi i długotrwałymi naprawami.

Ilość UCO choćby z restauracji jest na tyle duża, że są firmy, którym opłaca się podjeżdżać i odbierać ten odpad z każdego punku. Natomiast w naszych domach jest odwrotnie – tu pojedyncze krople zatykają system. Bo w jednym dniu w naszej kuchni tego oleju powstaje niewiele i te kilka kropel czy łyżek łatwo jest po prostu wylać.

 

Czyli problem mamy z olejami użytymi w naszych kuchniach?

Tak, dlatego największym wyzwaniem jest stworzenie kompleksowego systemu, który umożliwi powszechną zbiórkę UCO. My mamy na to pomysł. Krokiem do realizacji ogólnopolskiego programu zbiórki zużytego oleju kuchennego są olejomaty. Maszyny, a w zasadzie miejsca, gdzie mieszkańcy otrzymają specjalne butelki na zużyty olej i gdzie będą mogli je bezpiecznie i łatwo oddać.

Dlaczego samorządy powinny być zainteresowane umieszczeniem olejomatów na swoim terenie?

Już wkrótce wejdzie w życie ustawa kaucyjna, która odbierze samorządom możliwość wykazywania recyklingu butelek PET i butelek szklanych w poziomach odzysku. Tę lukę można zastąpić odpadem UCO, czyli zużytym olejem kuchennym o kodzie 20 01 25, który będzie można wykazać w raportach jako zwiększenie poziomu recyklingu i zwiększenie poziomu odzysku z odpadów na poziomie gmin i samorządów.

Jakie wymagania musi spełnić samorząd, który chce posadowić olejomat?

Olejomat to urządzenie zaprojektowane z myślą o ogólnopolskim systemie zbiórki zużytego oleju kuchennego. Maszyna jest kompaktowa i naprawdę nie wymaga wiele. Wystarczy jej podłączenie do zasilania 230 V, ugruntowane podłoże i tak na dobrą sprawę to tyle. W olejomacie mieści się 160 butelek pustych, ma on też pojemnik na 150 butelek zapełnionych.

Jak to się sprawdza w praktyce?

Realizujemy właśnie pilotażowo akcję w Opolu, która cieszy się naprawdę potężnym zainteresowaniem. W akcję „Olej zdasz, drzewko masz” zaangażowanych jest 26 opolskich przedszkoli, w których bawi się i uczy ponad 3 000 przedszkolaków. Przez dzieci i edukację ekologiczną u podstaw docieramy do dorosłych. Przedszkolaki są bardzo zaangażowane i motywują rodziców. Kluczem do sukcesu jest edukacja przez mądrą rozrywkę. Projekt składa się bowiem nie tylko z punktów zbierania UCO, specjalnych butelek i systemu logistycznego zapewniającego sprawne opróżnianie pojemników. Czwartym, „miękkim” filarem są działania edukacyjne. Mamy postać Eko Olka – super ekologicznego bohatera, który uczy i pokazuje korzyści z selektywnej zbiórki odpadów, w tym również UCO. Mamy przygotowane scenariusze zajęć edukacyjnych i specjalnie zaprojektowane materiały.

Ta edukacja przekłada się już na konkretne efekty?

Akcja ma w tym momencie niespełna trzy miesiące, a z opolskich przedszkoli zebraliśmy już 1200 kg zużytego oleju. Jesteśmy pod wrażeniem opolan i tego, jak zaangażowali się w akcję. W naszym kraju jest 100 tys. punktów gastronomicznych i blisko 13 milionów gospodarstw domowych. Z tego robi się naprawdę potężny efekt skali. Wierzymy w słuszność naszego projektu, a przykład Opola dowodzi, że samorządy, a przede wszystkim mieszkańcy są na taki program gotowi.

Olejomaty to rozwiązanie skierowane do dużych miast?

Olejomaty są dedykowane zarówno dla mniejszych, jak i dla większych samorządów. Z racji na nasz potencjał logistyczny, bo jesteśmy firmą, która ma zasięg ogólnopolski, jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego mniejszego, większego miasteczka, nawet do sołectwa. Jesteśmy otwarci na wszelakie współprace. Poza odbieraniem tego oleju oczywiście chcemy też samorządom coś dawać, stąd raporty, które wykazują wzrost poziomu odzysku z odpadów i wzrost poziomu recyklingu na poziomie gmin i na poziomie samorządów. Do mieszkańców skierowana jest natomiast akcja „Olej zdasz, drzewko masz”.

Na czym dokładnie polega?

Wystarczy zeskanować kod QR w naszej aplikacji. W maszynie jest czytnik, który skanuje butelkę, aby przyporządkować ją do odpowiedniego użytkownika i tym samym przyznać punkty za oddaną butelkę. Za jedną butelkę oleju mieszkaniec otrzymuje 50 punktów. Drzewko można otrzymać za 300 punktów, czyli wystarczy sześć oddanych butelek i już mamy przepiękną sadzonkę, którą możemy zazielenić okolicę – przedszkole, ogród, podwórko, co tylko chcemy.

Samorząd może dostrzec korzyści z olejomatu, ale czy mieszkańcy są gotowi na takie rozwiązanie?

Rośnie poczucie odpowiedzialności społeczeństwa i jego wiedza na temat zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Wiedząc, że Polacy w dużej części mają poczucie odpowiedzialności za środowisko, wychodzimy do nich z tą akcją. Ludzie zaczynają mieć świadomość, nie tylko jak zużyty olej kuchenny negatywnie wpływa na sieć kanalizacji, lecz również na zanieczyszczenie wód gruntowych, obniżenie jakości wód, a przez to – na stan naszego zdrowia. Te 1200 kg oleju zebranego w Opolu dowodzi, że dorośliśmy jako społeczeństwo do tego, by wejść w piąty wymiar recyklingu, czyli oprócz papieru, plastiku, metalu i bio odzyskiwać też UCO. Mówię odzyskiwać, bo to naprawdę wartościowy surowiec, który wylany do zlewu może uczynić sporo szkód, ale mądrze potraktowany ma niemały potencjał. Niedawno wystartował pierwszy samolot, którego silniki były zasilane paliwem zrobionym z UCO.

Źródło: PAP MediaRoom

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Nowa baza transportowa Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław”

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Nowa baza transportowa Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław”

Kilka lat temu została zatwierdzona przez Zgromadzenie Wspólników naszej spółki, którego reprezentantem w imieniu Gminy Bolesław jest Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński decyzja o zakupie działki w Bolesławiu przy ulicy Wyzwolenia pod budowę nowej bazy transportowej. Decyzję wymusiło znaczne zwiększenie rynku odbioru odpadów w ostatnich latach na terenie Małopolski Zachodniej. Ta baza będzie służyć głównie pracownikom Działu Usług Komunalnych, czyli jak się u nas ten dział określa „transportu”. Przeniosą się tam kierowcy, pomocnicy, dyspozytorzy i pracownicy biura obsługi klienta.

Zakres I etapu inwestycji obejmuje: budowę infrastruktury drogowej – utwardzenia ciągów jezdnych i miejsc parkingowych, w tym budowę miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych, budowę infrastruktury technicznej, zabudowę miejsca pod zbiornik na olej napędowy, budowę magazynu, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, ukształtowanie terenu, budowę jednostanowiskowej myjni otwartej dla samochodów ciężarowych oraz budowę wewnętrznej stacji tankowania CNG. Ten etap jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w tym roku. Zakres II etapu inwestycji obejmuje budowę budynku biurowo-socjalnego dla kierowców, pomocników, dyspozytorów oraz biura obsługi klienta.

Trzeba podkreślić, że inwestycja jest realizowana w bardzo dobrym tempie dzięki wyłonionej firmie oraz ogromnemu zaangażowaniu nadzorujących ją naszych pracowników, a w szczególności Kierownika Działu Usług Komunalnych Tomasza Kieresa.

Projekt pierwszego etapu wykonała Pracownia Architektoniczna KLU – mgr inż. arch. Klaudia Urbanowska, natomiast projekt budynku biurowo-socjalnego krakowskie biuro projektowe Studio Architektoniczne Wojciech Kozub , które między innymi jest twórcą koncepcji architektoniczno- funkcjonalnej nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu.

Robert Nielaba
Prezes Zarządu ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Nowa Perspektywa. Tak tworzy się historię…

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Nowa Perspektywa. Tak tworzy się historię…

Gdy 22 grudnia 2022 roku podpisywaliśmy w Krakowie jako Zarząd ZGK „Bolesław” umowę z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny w sprawie zakupu działki – nie byliśmy przekonani co do tego zakupu. Tak naprawdę inicjatorem tego działania był reprezentujący wspólnika czyli Gminę Bolesław – Wójt Gminy Krzysztof Dudziński. Przekonał nas do tego zakupu i utwierdzał, że jest to miejsce o dużym potencjale.

Po pierwszych pracach wyburzeniowych i pierwszych wynikach badania gruntu celem przygotowania projektu planu remediacji przyszedł czas na zastanowienie się nad koncepcją zagospodarowania tego terenu. Wyburzone budynki hali odlewni i warsztatów otworzyły nową perspektywę zagospodarowania centrum Bolesławia. Wówczas rozpoczęły się poszukiwania wykonawcy. Pierwsze zapytanie skierowaliśmy do krakowskiej znanej firmy , która projektuje budynek na terenie nowej bazy transportowej , jednocześnie zwróciliśmy się do biur bliższych naszemu otoczeniu – stosunkowo młodych – jednak już posiadających swoje doświadczenie. Zależało nam na świeżości koncepcji i nowatorskim spojrzeniu. I to był strzał w dziesiątkę. Powstała koncepcja zagospodarowania centrum Bolesławia , która przy niewielkim naszym wkładzie w postaci kilku pomysłów wcisnęła nas w fotele.

Projekt koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu centrum Bolesławia przy ul. Głównej objął przestrzeń rekreacyjną, układ projektowanych budynków, ich formę architektoniczną i rozmieszczenie na działkach, które zostało wkomponowane w istniejącą przestrzeń tej części Bolesławia. W ramach inwestycji zaplanowano budowę:

• budynku mieszkalnego wielorodzinnego, trzysegmentowego z garażem w poziomie przyziemia;
• budynku handlowo – usługowo – biurowego;
• budynku sali wielofunkcyjnej z zapleczem i częścią gastronomiczną;
• parkingu ogólnodostępnego
• przestrzeni rekreacyjnej.

W obrębie czterokondygnacyjnego (trzysegmentowego) budynku mieszkalnego zaprojektowano ok. 56 mieszkań z dużymi tarasami lub indywidualnymi ogrodami. W poziomie przyziemia znajdować się będą miejsca parkingowe, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.

Na skrzyżowaniu ulic Głównej i Kopalnianej znajdować się będzie budynek o przeznaczeniu handlowo – usługowo – biurowym. W obrębie parteru na powierzchni ok. 1000 m2 zaprojektowano lokale handlowe i usługowe o możliwości kształtowania dowolnej wielkości. Na I i II piętrze o łącznej powierzchni ok 2000 m2 znajdować się będą biura, sale konferencyjne, pomieszczenia zaplecza hignieniczo – sanitarnego oraz pomieszczenia techniczne.

W centralnej części założenia zaprojektowano budynek z salą wielofunkcyjną o pow. ok. 750m2 wraz z pomieszczeniami stanowiącymi zaplecze sali oraz częścią gastronomiczną. Budynek ten jest funkcjonalnie połączony z główną częścią założenia czyli ogólnodostępną przestrzenią rekreacyjną. Przestrzeń ta zawiera altanki, niewielką muszlę koncertową oraz elementy małej architektury (ławki, kosze), uporządkowaną zieleń w postaci trawników, krzewów i drzew ozdobnych. Całość uzupełnia dyskretne oświetlenie całego terenu.

Planuje się pozostawienie części budynku dawnego szybu „Aleksander”. Budynek zostanie podświetlony oraz przykryty nowym przeszklonym dachem i będzie wykorzystywany jako miejsce wystaw i wernisaży.

Całość założenia próbuje nawiązać do tradycyjnej architektury obiektów związanych z górnictwem poprzez zastosowanie jako elementów wykończeniowych: cegły, elementów metalowych i drewnianych. Bardzo istotną część założenia stanowi wszechobecna zieleń.
Koncepcję wykonały we współpracy dwie pracownie architektoniczne : Pracownia Architektoniczna KLU – mgr inż. arch. Klaudia Urbanowska oraz Pracownia Architektoniczna A3 arch. M.Bróg, inż. P. Jamroś, inż. J. Łaskawiec.

Teraz przed nami ogromne wyzwanie – poszukiwanie środków unijnych na rewitalizację tego terenu . Ale jesteśmy dobrej myśli i wspólnie z Wójtem jesteśmy zdeterminowani do podjęcia wszelkich możliwych kroków, aby je pozyskać. I jeżeli ktoś nam powie , że pewne części nie będą dochodowe odpowiem słowami prof. Władysława Bartoszewskiego „Są w życiu rzeczy, które warto i są takie, które się opłaca…… i nie zawsze to co warto – się opłaca, nie zawsze to co się opłaca – warto.”

Robert Nielaba
Prezes Zarządu ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Światowy Dzień Recyklingu: ZGK Bolesław wspiera praktyki recyklingowe

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Światowy Dzień Recyklingu: ZGK Bolesław wspiera praktyki recyklingowe

Światowy Dzień Recyklingu, obchodzony każdego roku 18 marca, ma na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia recyklingu dla ochrony naszej planety. To dzień, który zachęca wszystkich – od pojedynczych osób po duże przedsiębiorstwa – do przyjęcia praktyk recyklingowych, które mogą znacznie zmniejszyć ślad węglowy, zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska i wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu jest przykładem, jak lokalne inicjatywy mogą przyczyniać się do globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Fot. archiwum

Zajmując się gospodarką odpadami na poziomie lokalnym na co dzień, nasz Zakład odgrywa kluczową rolę w edukowaniu mieszkańców na temat segregacji odpadów, ich ponownego wykorzystania oraz recyklingu. Dzięki inicjatywom takim jak: organizacja punktów zbiórki selektywnej, spotkań edukacyjnych oraz współpracy ze szkołami i przedsiębiorstwami, budujemy kulturę recyklingu. Przyczyniamy się do ochrony środowiska, ale również inspirujemy lokalną społeczność do aktywnego udziału w procesach recyklingowych. Dzięki edukacji i promocji tego typu działań mieszkańcy mogą lepiej zrozumieć, jak ważną rolę odgrywają ich codzienne decyzje.

Przykłady recyklingu:

Recykling papieru i tektury – proces ten polega na odzyskiwaniu starego papieru i kartonów, które następnie są przetwarzane w celu wytworzenia nowego papieru. Działania takie pomagają w zmniejszeniu wycinki drzew i zużycia wody.

Recykling szkła – szkło jest materiałem, który można recyklingować w nieskończoność, bez utraty jakości. Zbiórka butelek i słoików szklanych, a następnie ich przetworzenie na nowe produkty szklane, to działania znacząco obniżające emisję dwutlenku węgla i zużycie surowców naturalnych.

Recykling plastiku – choć jest to wyzwanie ze względu na różnorodność typów plastiku, recykling tego materiału może przybrać formę przetwarzania odpadów plastikowych na nowe opakowania, elementy konstrukcyjne czy nawet odzież. Inicjatywy takie jak zbiórka nakrętek plastikowych mogą również wspierać cele charytatywne.

Kompostowanie odpadów organicznych – choć nie jest to tradycyjny recykling, przetwarzanie odpadów organicznych na kompost stanowi ważny element gospodarki odpadami. Kompost może być wykorzystywany do wzbogacania gleby, co przyczynia się do zrównoważonej produkcji żywności.

Upcykling (ponowne wykorzystanie w górę) – polega to na przekształcaniu odpadów lub niechcianych produktów w materiały o wyższej wartości użytkowej lub estetycznej. Przykłady mogą obejmować przekształcanie starych opon w meble ogrodowe czy używanie zużytych butelek plastikowych do tworzenia dekoracyjnych przedmiotów.

Światowy Dzień Recyklingu przypomina nam, że każde działanie, niezależnie od jego skali, jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszej planety. Tak więc, obchodzenie Światowego Dnia Recyklingu to nie tylko okazja do refleksji nad naszymi codziennymi nawykami związanymi z odpadami, ale również moment, by docenić i wspierać działania instytucji, które na co dzień pracują nad tym, by nasz świat był czystszy i bardziej zrównoważony.

GPT

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Kompostownia odpadów zielonych

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Kompostownia odpadów zielonych

Jak wynika z Krajowego Planu Gospodarki Opadami, bioodpady stanowią ilościowo bardzo poważną część odpadów komunalnych, a ich ilość stale rośnie. Wdrożenia we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła sprawiło, że zaczęto poświęcać coraz więcej uwagi sposobom ich przetwarzania celem uzyskania lepszego materiału wyjściowego po procesach kompostowania, a tym samym możliwości uzyskania wyższych poziomów recyklingu.

Od kilku lat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej „Bolesław” prowadzone są działania mające na celu minimalizację wpływu przetwarzania odpadów na mieszkańców i otoczenie. Ostatnie lata przyniosły szereg rozwiązań modernizacyjnych na całej instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, zwanej potocznie kompostownią odpadów zielonych.

 

Modernizacja instalacji przetwarzania odpadów zielonych

 

Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., którego reprezentantem w imieniu Gminy Bolesław jest Wójt Krzysztof Dudziński kilka lat temu, zatwierdzając coroczne plany inwestycyjne Spółki, zwracało szczególną uwagę na inwestycje związane z ograniczeniem ewentualnych uciążliwości zapachowych powstających w wyniku prowadzonej działalności.

W tym zakresie zrealizowano inwestycje polegające na zmianach technologicznych, które przyczyniły się do poprawy jakości powietrza, w szczególności dla mieszkańców Bolesławia i Bukowna.

Do najważniejszych wykonanych prac można zaliczyć:

1. likwidację otwartego zbiornika na odcieki na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych poprzez wykonanie zamkniętego zbiornika o pojemności 150 m3 wraz z systemem ujmującym odcieki i skierowaniem ich do ww. zbiornika w celu likwidacji parowania;

2. wykonanie dodatkowych studni odgazowujących wraz z modernizacją oczyszczania gazu składowiskowego, co przyczyniło się do mniejszej emisji niezorganizowanej;

3. wprowadzenie technologii oczyszczania powietrza procesowego pochodzącego z instalacji mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, co pozwoliło spełnić obwarowania wynikające z najlepszych dostępnych technik określonych w normach i dyrektywach europejskich, poprzez zamontowanie filtrów przeciwpyłowych, wykorzystanie powietrza z hali przyjęcia odpadów do procesów napowietrzania bioreaktorów, zmianę pokrycia bioreaktorów z membramy półprzepuszczalnej na płótno nieprzepuszczalne, odciąg powietrza procesowego z bioreaktorów i jego skierowanie do płuczki wodnej, a następnie do biofiltrów opartych o złoże biologiczne z zastosowaniem karpiny;

4. wdrożenie zautomatyzowanej technologii kompostowania kontenerowego na kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów z zastosowaniem płuczki wodnej i biofiltra biologicznego z zastosowaniem karpiny oraz całkowitego ujęcia w system zamknięty odcieków pochodzących z prowadzonego procesu kompostowania.

 

Kompościk „Boluś” – produkt z odpadów zielonych ZGK „Bolesław”

 

W tym zakresie w ostatnich latach przeprowadzono m. in. remont części płyty kompostowni, umożliwiając wdrożenie technologii kompostowania kontenerowego. Na okres przejściowy – zapewne kilku lat – pozostawiono do dalszej eksploatacji kompostownię w technologii pryzmowej celem utrzymania kontynuacji procesów i dostosowania przepustowości do potrzeb obsługiwanych kilkunastu gmin. Dzięki temu zwiększono tę przepustowość z dotychczasowych 5 000 Mg/rok do 9 000 Mg/rok oraz podjęto działania technologiczno–administracyjno-prawne powodujące utratę statusu odpadu wytworzonego w technologii kompostowania pryzmowego na rzecz uzyskania środka poprawiającego właściwości gleby pn. „Kompościk Boluś”.

Zastosowana technologia kompostowania kontenerowego umożliwia obecnie skrócenie procesu technologicznego, a w szczególności ujęcie powietrza procesowego pochodzącego z intensywnej fazy kompostowania poprzez jego skierowanie do płuczki, a następnie biofitra biologicznego opartego na złożu karpiny.

Kontenerowa kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów składa się z następujących elementów:

• kontenerów kompostujących – procesowych, 1 moduł – 8 szt;

• systemu napowietrzania;

• systemu odbioru odcieków;

• automatycznej kontroli procesu;

• kontenera biofiltra z płuczką.

Trzeba podkreślić, że w technologii kontenerowej proces kompostowania trwa znacznie krócej i ostatecznie otrzymujemy odpad stanowiący kompost o bardzo dobrych właściwościach fizyko chemicznych, jednak aby otrzymał on status produktu, musi oddzielnie przejść taką samą ścieżkę certyfikacji jak kompost na starszej części. Certyfikację łącznie z badaniami można rozpoczynać dopiero po uruchomieniu kompostowni kontenerowej i wytworzeniu kompostu. Niestety takie działania trwają kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

Zarząd, podejmując decyzję wdrażającą nową technologię, miał na uwadze wzrastającą z roku na rok ilość odpadów zielonych oraz przekonanie, że zastosowane rozwiązanie pozwoli poprawić i w znacznym stopniu ograniczyć ewentualne uciążliwości zapachowe mogące występować przy przetwarzaniu tego rodzaju odpadów.

Adam Muchajer
Zastępca Kierownika Działu
Przetwarzania Odpadów

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content