Inwestycje, nowe możliwości i dynamiczny rozwój w ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Inwestycje, nowe możliwości i dynamiczny rozwój w ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Ostatnie lata to wyjątkowy czas w rozwoju ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. w Bolesławiu. Ze spółki o ponadlokalnym charakterze stała się jednym z dominujących podmiotów o charakterze regionalnym w zakresie odbioru odpadów z terenu Małopolski Zachodniej. W ostatnich latach spółka rozszerzyła swoje rynki odbioru.

Wój Krzysztof Dudziński i prezes Robert Nielaba Fot. RN

W skład obszaru działania firmy wchodzą tereny powiatów: olkuskiego, krakowskiego i chrzanowskiego. Obsługiwane są między innymi miasta i gminy: Bolesław, Bukowno, Olkusz, Wolbrom, Trzyciąż, Sułoszowa, Skała, Jerzmanowice – Przeginia, Wielka Wieś, Alwernia, a w ograniczonym zakresie również Trzebinia (firmy). W roku 2023 do grona obsługiwanych gmin dołączyła również Gmina Klucze. Przez pewien czas ZGK Bolesław był też podwykonawcą jednej z firm w Rudzie Śląskiej.

Rozszerzenie działalności pozwoliło firmie uzyskiwać w branży ponadprzeciętne wyniki finansowe. Przełożyło się to między innymi na systematyczne zwiększanie zatrudnienia, głównie w grupie pracowników transportu. Obecnie spółka zatrudnia ponad 170 osób i jest to wzrost w porównaniu do 2018 roku o ok. 30%.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., zgodnie z przyjętą w strategią dla spółki, świadczy usługi najwyższej jakości, spełniające wymagania i oczekiwania Klientów i takie też współistnienie ze środowiskiem naturalnym. Jest to zbieżne z kilka lat temu opracowanym nowym logiem spółki, które symbolizuje dynamiczny rozwój w postaci liścia klonu i strzałek nawiązujących do recyklingu odpadów.

 

ZGK „Bolesław” w latach 2018 – 2022 zainwestowała około 38 mln złotych w inwestycje poprawiające jakość odbioru oraz przetwarzania odpadów

 

W 2018 roku została zakupiona jedna z pierwszych zasilanych gazem CNG śmieciarek dwukomorowych. Należy podkreślić, że tego typu pojazdy, oprócz aspektu ekologicznego, pozwalają spółce startować w przetargach, w których wprowadza się wysokie wymogi związane z ochroną środowiska. W 2018 roku zakupiono również trzy inne pojazdy specjalistyczne do transportu odpadów od mieszkańców. Na składowisku odpadów zbudowany został nowy zbiornik na odcieki zmniejszający oddziaływanie na otoczenie, zakupiono specjalistyczny sprzęt do prac ziemnych w postaci koparko-ładowarki.

W 2019 roku zakupiono do firmy 4 nowe śmieciarki, przyczepę do przewozu małych kontenerów i solarko-posypywarkę oraz małą zamiatarkę. Ze względu na znaczne rozszerzenie rynku odbioru odpadów, i związane z tym zwiększenie ilości taboru samochodowego, zakupiono działkę w Bolesławiu przy ulicy Wyzwolenia pod budowę nowej bazy transportowej. Na terenie obecnej bazy, obok sortowni, zbudowano nowy plac dojrzewania odpadów w części biologicznej. Zakupiono również nowy kompaktor na składowisko w celu poprawy jakości składowania odpadów oraz rozdrabniacz hakowy i przesiewacz do przetwarzania odpadów zielonych. W tym samym roku na terenie bazy rozpoczęto budowę nowej wiaty magazynowej dla surowców wtórych. Dodatkowo zakupiono wózek widłowy dla transportu surowców wtórnych. Spółka zakupiła również koparkę gąsienicową dla potrzeb eksploatowanej odkrywkowej kopalni piasku.

W 2020 roku zakupiono kolejne trzy nowe śmieciarki do odbioru odpadów, w tym jedną śmieciarkę dwukomorową. Zakupiono również myjkę do mycia pojemników. Na składowisku odpadów zainwestowano w nowe odsiarczalniki do oczyszczania gazu składowiskowego. Na terenie obecnej bazy zakończono II etap budowy wiaty magazynowej dla wytwarzanych surowców oraz rozbudowano kompostownię w części biologicznej sortowni o moduł jednego dodatkowego bioreaktora (I etap – część budowlana). Do działu przetwarzania odpadów zakupiono również ładowarkę kołową oraz samochód ciężarowy typu „hakowiec”.

W 2021 roku był rekordowy w inwestycje zakupowe związane z pojazdami do odbioru odpadów. Spółka kupiła siedem nowych śmieciarek oraz jeden mały pojazd do odbioru odpadów. Wśród nich były pojazdy zasilane gazem CNG. W tym samym roku rozpoczęto opracowanie dokumentacji na rozbudowę nowej bazy magazynowo transportowej przy ulicy Wyzwolenia w Bolesławiu. Na terenie obecnej bazy zbudowano myjnię dwustanowiskową do mycia śmieciarek. Na dachu warsztatu wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 41 kW. W dziale przetwarzania odpadów, w ramach dostosowania sortowni do unijnych wymogów BAT, rozbudowana została kompostownia odpadów podsitowych pochodzących z instalacji MBP o jeden moduł komory bioreaktora w części biologicznej MBP (II etap – część technologiczna). Rozpoczęto również prace projektowe i przygotowawcze dotyczące rozbudowy kompostowni odpadów zielonych ze względu na zwiększającą się ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Na składowisku wykonano również rozbudowę systemu odgazowania składowiska.

W roku 2022 zakupiono cztery nowe śmieciarki, w tym dwie dwukomorowe zasilane CNG, oraz pierwszą fabrycznie nową i zakupioną w Polsce, śmieciarkę elektryczną. Tym samym spółka stała się liderem wśród firm komunalnych inwestujących w ekologiczny tabor. Do działu usług komunalnych zakupiono również dwa nowe samochody specjalistyczne typu „hakowiec” do odbioru kontenerów, przyczepę kontenerową oraz nową zamiatarkę.

Prowadzone były kolejne etapy prac projektowych i przygotowawczych dotyczących rozbudowy bazy transportowej na ulicy Wyzwolenia w Bolesławiu i budowy wewnętrznej stacji tankowania pojazdów CNG. W ramach tych prac zakupiono część urządzeń do stacji CNG, wykonano przyłącz prądu, wody, ogrodzenie terenu, bramę wjazdową oraz zakupiono elementy odwodnienia terenu. W dziale przetwarzania odpadów wykonano prace dostosowawcze sortowni do unijnych wymagań BAT w zakresie systemu oczyszczania powietrza procesowego. Kontynuowano modernizację kompostowni odpadów zielonych . W tym celu zakupiono moduły kontenerowe sterowania procesem fermentacji i biofiltra oczyszczania powietrza.

Na składowisku odpadów przeprowadzono kolejne prace budowlane związane z rozbudową systemu odbioru gazu składowiskowego. W dziale przetwarzania odpadów zakupiono dwa nowe samochody do transportu odpadów z sortowni typu „hakowiec” oraz dwa wózki widłowe. Zakupiono również mobile sito do przesiewania odpadów podsitowych w części biologicznej sortowni. Dla zabezpieczenia energetycznego zakładu zakupiono stacjonarny agregat prądotwórczy.

Pod koniec 2022 roku Spółka kupiła działkę zlokalizowaną w Bolesławiu przy ulicy Głównej po dawnym Instytucje Odlewnictwa. Działka będzie przeznaczona pod budowę usługowo-mieszkaniową dla potrzeb mieszkańców gminy Bolesław.

Fot. RN

Kończący się właśnie rok 2023, to rok dalszej realizacji zadań inwestycyjnych spółki związanej z modernizacją taboru, rozbudowy instalacji przetwarzania odpadów oraz zagospodarowania działek inwestycyjnych. Spółka wzbogaciła się o cztery nowe śmieciarki zasilane gazem CNG. Trwają prace budowlane pierwszego etapu bazy transportowej przy ulicy Wyzwolenia, których ukończenie planowane jest w pierwszej połowie przyszłego roku, oraz prace przy budowie wewnętrznej stacji tankowania pojazdów gazem CNG. Wyłoniono również wykonawcę projektu budynku administracyjno-socjalnego dla pracowników działu usług komunalnych.

W dziale przetwarzania odpadów zakończono etap prac modernizacyjno-remontowych na kompostowni odpadów zielonych związanych z uruchomieniem modułów kontenerowych. Obecnie spółka jest w trakcie zmiany pozwolenia na przetwarzanie tych zielonych.

Na terenie bazy wykonano dokumentację techniczną na zadaszenie części placu dojrzewania dla potrzeb przesiewania odpadów podsitowych w części biologicznej sortowni. Wykonywana jest również dokumentacja techniczna magazynu szkła. Do prac na składowisku odpadów zakupiono nową ładowarkę kołową. Spółka zakupiła również zwyżkę samochodową do obsługi własnych instalacji.

Wizualizacja zagospodarowania działki w Bolesławiu przy ulicy Głównej (dawny Instytut Odlewnictwa). Widok od strony ulicy Kopalnianej („Orlika”) Fot. archiwum

W ramach zagospodarowania działki w Bolesławiu przy ulicy Głównej sporządzono dokumentacje projektowe i uzyskano pozwolenia w związku z pracami wyburzeniowymi hali odlewni oraz warsztatu mechanicznego. W przetargu wyłoniono wykonawcę, a następnie dokonano rozbiórki tych budynków których stan zagrażał życiu i zdrowiu ludzi. Na działce wykonano również niezbędne prace porządkowe oraz zabezpieczono teren. Kolejne etapy są uzależnione od przeniesienia stacji trafo przez spółkę Tauron oraz od sporządzenia planu remediacji terenu i zatwierdzenia go przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W przyszłości planowane jest zagospodarowanie tego terenu pod strefę usługową i mieszkalną.

Realizacja celów i działań inwestycyjnych byłaby niemożliwa, gdyby spółka nie osiągała bardzo dobrych wyników finansowych, które pozwalają na inwestowanie w jej rozwój oraz wspieranie zamierzeń inwestycyjnych gminy. Dodatkowo, spółka aktywnie wspiera lokalne instytucje, kluby i stowarzyszenia, a także inicjatywy związane z gospodarką odpadami i edukacją ekologiczną.

RN

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

WAŻNE: We wtorek, 2 stycznia 2024, ZGK Bolesław będzie nieczynne

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

WAŻNE: We wtorek, 2 stycznia 2024, ZGK Bolesław będzie nieczynne

We wtorek, 02.01.2024, Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Produkty uboczne powstające przy spalaniu węgla są cennym surowcem

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Produkty uboczne powstające przy spalaniu węgla są cennym surowcem

W Polsce rocznie wytwarzanych jest ok. 20 mln t popiołów, żużli i gipsu, które powstają jako produkty uboczne spalania węgla, czyli tzw. UPS-y. Zamiast skończyć jako odpad, mogą być z powodzeniem przetworzone na pełnowartościowe produkty dla wielu innych gałęzi gospodarki, zgodnie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. Na ten aspekt działalności coraz mocniejszy akcent stawia Grupa PGE. Należąca do niej spółka PGE Ekoserwis umacnia się na pozycji lidera polskiego rynku w zagospodarowaniu i przetwarzaniu UPS-ów.

dymy co2

Fot. Pixabay

– Wykorzystywanie UPS-ów w budownictwie, przemyśle cementowym czy drogowym daje wiele korzyści ekonomicznych i środowiskowych, ponieważ w ten sposób ograniczamy nie tylko emisje CO2, ale i wydobycie surowców naturalnych – mówi agencji Newseria Biznes Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis. – UPS-y mają też bardzo duże znaczenie z punktu widzenia transformacji gospodarczej regionów. To dzięki nim dokonujemy rekultywacji i prowadzimy wiele projektów związanych z przywracaniem terenów wcześniej zdegradowanych, żeby mogły one służyć lokalnym społecznościom.

UPS-y to inaczej uboczne produkty, które powstają w elektrowniach i elektrociepłowniach w trakcie procesu spalania węgla kamiennego i brunatnego. Rocznie wytwarzanych jest ich w Polsce około 20 mln t.

– Wykorzystujemy UPS-y w budownictwie infrastrukturalnym, przemyśle budowlanym, górnictwie, produkcji nawozów dla rolnictwa i wielu rozwiązań dotyczących inżynierii lądowej. UPS-y mają więc szereg zastosowań bardzo korzystnych dla gospodarki – wymienia Lech Sekyra.

Technologie i rozwiązania opracowane w ramach Grupy PGE pozwalają na przetworzenie i zastosowanie UPS-ów w wielu branżach. Są one cennym surowcem wykorzystywanym m.in. w budownictwie, w produkcji cementu i betonu, ale także w uprawach polowych i hodowli zwierząt. Produkuje się z nich na przykład podbudowy, spoiwa hydrauliczne wykorzystywane przy inwestycjach infrastrukturalnych, w drogownictwie i w budownictwie hydrotechnicznym.

PGE Ekoserwis rocznie zagospodarowuje ok. 7 mln t odpadów i produktów ubocznych z energetyki. Przetwarza je na 200 różnych, pełnowartościowych produktów, zaopatrując w nie m.in. producentów betonu i prefabrykatów, cementownie, producentów materiałów budowlanych, jak również kopalnie czy gospodarstwa rolne. Jak podkreśla, takie zagospodarowanie UPS-ów wpisuje się w koncepcję zeroemisyjnej i bezodpadowej energetyki, zgodnej z ideą gospodarki obiegu zamkniętego.

– Odpowiedzią na te wyzwania procesu transformacji jest utworzone w PGE Ekoserwis Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego – mówi prezes spółki. – Staramy się w nim z jednej strony jeszcze bardziej dostosowywać do bieżących uwarunkowań związanych z produkcją energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa, z jeszcze lepszym wykorzystywaniem ubocznych produktów spalania i ubocznych produktów wydobycia. Z drugiej strony patrzymy na przyszłość i realizujemy projekty związane z recyklingiem surowców z instalacji OZE, m.in. z łopat turbin wiatrowych. Przyszłościowo widzimy też perspektywy związane z recyklingiem paneli fotowoltaicznych.

Działalność Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie została zainaugurowana pod koniec ubiegłego roku. Zadaniem ośrodka kompetencji badawczo-rozwojowych jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań, które mają na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE.

Inwestycja zrealizowana przez PGE Ekoserwis ma być krokiem m.in. wspierającym transformację regionu bełchatowskiego. Wpisuje się też w unijną strategię osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku i koncepcję rozwijania gospodarki cyrkularnej w Grupie PGE. Dwa lata temu w jej strukturach został powołany specjalny segment realizujący zadania z zakresu zamykania obiegu surowców. W ramach rozwoju segmentu biznesowego dedykowanego gospodarce obiegu zamkniętego PGE Ekoserwis i jej spółka zależna Epore połączyły swoje zasoby i teraz będą funkcjonować pod wspólną nazwą – PGE Ekoserwis SA, tworząc jednocześnie unikatowe kompetencje w branżach energetycznej i budowlanej. Integracja umocniła pozycję Grupy PGE jako krajowego lidera GOZ w energetyce.

– Utworzenie segmentu gospodarki obiegu zamkniętego w Grupie PGE jest przedsięwzięciem unikatowym – mówi Lech Sekyra. – Wydzielony został segment składający się z trzech spółek, czyli PGE Ekoserwis, Epore i spółki Zower. Połączenie ich daje możliwość zintegrowania całego procesu z bardzo pozytywnym skutkiem dla wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego. Ograniczamy składowanie materiałów na składowiskach i jeszcze lepiej wykorzystujemy je w bieżących działaniach operacyjnych, co przekłada się zarówno na aspekty ekonomiczne, jak i środowiskowe. 

 

Źródło: Newseria

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Biznes przestawia się na obieg zamknięty

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Biznes przestawia się na obieg zamknięty

Polskie firmy są dopiero na początku drogi do zrównoważonego rozwoju, ale przykładają do niego coraz większą wagę, co wymusza m.in. presja regulacyjna oraz rosnące oczekiwania ze strony klientów, inwestorów i partnerów biznesowych. – Aby model produkcji był zrównoważony, trzeba jednak wprowadzić zmiany w całym łańcuchu dostaw. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy zarówno producenci, dostawcy, operatorzy logistyczni, jak i klienci – czyli wszyscy uczestnicy tego łańcucha – poszukają odpowiednich rozwiązań już na etapie jego projektowania – zauważa Halina Brdulak z SGH i UN Global Compact Network Poland. Czasem wystarczy wprowadzić w nim nawet niewielkie zmiany, które w dużej skali przełożą się na wymierny efekt środowiskowy i ekonomiczny, przynosząc wielomilionowe oszczędności.

Fot. Wikipedia

Z ubiegłorocznego raportu firmy doradczej EY („Czy polski biznes jest zrównoważony?”) wynika, że w zakresie zrównoważonego rozwoju istnieje zauważalna różnica pomiędzy deklaracjami a realnymi działaniami firm. Choć 90 proc. przedsiębiorstw twierdzi, że ich działalność uwzględnia aspekty związane z ESG, to już tylko 67 proc. stosuje się do nich w codziennej aktywności. Co więcej, jedynie 48 proc. firm przełożyło założenia strategii zrównoważonego rozwoju na poszczególne obszary funkcjonowania swojego biznesu.

– Dążenie do zrównoważonego rozwoju w firmach stało się powszechne i wymuszają je między innymi regulacje, czyli wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu i konieczność raportowania w zakresie ESG – mówi agencji Newseria Biznes Halina Brdulak, profesorka warszawskiej SGH i członkini Rady Programowej UN Global Compact Network Poland. – Te działania firm, zmierzające m.in. do obniżenia emisji CO2, są jak na razie bardziej deklaratywne i nie można powiedzieć, że mają już wymierny efekt. Patrząc chociażby na globalny ślad węglowy w 2022 i 2023 roku, on jest wyższy niż w okresie pandemii.

Presja na zielony rozwój będzie jednak rosnąć. Po pierwsze, ze względów regulacyjnych – już w tej chwili aż 86 proc. firm wskazuje, że krajowe i unijne przepisy prawne są głównym motywatorem do podejmowania działań prośrodowiskowych. Coraz większe są też wymagania ze strony konsumentów, inwestorów i partnerów handlowych – dla 57 proc. organizacji istotne jest to, czy wybrany przez nich kontrahent spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju. Co istotne, aby produkować i działać w sposób bardziej zrównoważony, firmy muszą wziąć pod lupę cały swój łańcuch dostaw.

– Ważne jest wprowadzanie rozwiązań nie tylko na poziomie jednego producenta, ale na poziomie całego łańcucha dostaw, włączanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju partnerów, dostawców i usługodawców. Duże przedsiębiorstwa mają tu pole do działania, ponieważ mogą wpływać na swoich poddostawców, wspierać ich, żeby oni także zmieniali swoje modele funkcjonowania. Inaczej nie osiągniemy w pełni zamkniętego obiegu i zrównoważonego modelu produkcji – mówi Agnieszka Sznyk, prezeska Instytutu Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

– Obniżenie śladu węglowego w logistyce i całym łańcuchu dostaw to jest sprawa absolutnie zasadnicza. Jednak jest to możliwe tylko wtedy, kiedy zarówno producenci, dostawcy, operatorzy logistyczni, jak i klienci – czyli wszyscy uczestnicy tego łańcucha – poszukają odpowiednich rozwiązań już na etapie jego projektowania. Już na samym początku trzeba się zastanowić, jak ten łańcuch powinien być zaprojektowany, żeby faktycznie zmniejszyć ślad węglowy – dodaje profesorka warszawskiej SGH.

– Czasami mała zmiana może się przyczynić do uzyskania kilku milionów oszczędności w kosztach łańcucha dostaw. To spora kwota, zwłaszcza dzisiaj, gdy większość firm intensywnie szuka sposobów na redukcję kosztów – wskazuje Reinier Schlatmann, prezes regionu Europy Wschodniej w DS Smith.

Za przykład mogą posłużyć opakowania, których rocznie na polski rynek jest wprowadzanych ok. 5,5 mln t (GUS).

– Jeśli będą one nieco mniejsze, choćby o 1 mm, to w ciężarówce zmieści się ich już o 15–20 proc. więcej. W efekcie potrzeba mniej ciężarówek, co przekłada się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery nawet o 70 proc. – mówi Reinier Schlatmann. – Często w przesyłkach zamówionych w sklepach internetowych jest mnóstwo powietrza, wolnej przestrzeni. Tylko w Polsce co roku w takich niedopasowanych do zawartości paczkach transportowanych jest ok. 40 mln m3 powietrza, co przekłada się na marnotrawstwo 90 tys. t papieru i ponad 300 mkw. taśmy klejącej, którą można by owinąć cały Kraków. Projektując bardziej dopasowane opakowania, można oszczędzić zasoby, minimalizując jednocześnie negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której materiały i surowce są recyklingowane i zwracane do obiegu, a ilość odpadów ograniczona do minimum, to jedno z głównych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Z drugiej strony GOZ przekształca schematy łańcuchów produkcji i konsumpcji oraz projektuje na nowo modele biznesowe. Jest to więc szansa na rozwój innowacji i pobudzenie wzrostu gospodarczego. Według szacunków przytaczanych przez firmę doradczą Deloitte Unia Europejska dzięki przejściu na GOZ mogłaby osiągnąć roczne oszczędności rzędu 630 mld dol. netto, czyli ok. 3 proc. unijnego PKB. Z kolei w przypadku Polski redukcja zużycia materiałów i energii we wszystkich sektorach już o 1 proc. stwarza możliwość uzyskania wartości dodanej dla całej gospodarki na poziomie 19,5 mld zł.

– W dzisiejszych czasach wszyscy skupiają się na ochronie środowiska i jest to właściwy kierunek. Jednak wszyscy borykamy się też z wyzwaniami gospodarczymi. Tymczasem okazuje się, że potencjalne skutki przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym są ogromne, można dzięki temu uzyskać duże korzyści w wymiarze ekonomicznym i środowiskowym. Branża opakowań i recyklingu papieru to są sektory z natury cyrkularne, bo papier trafia do ponownej dystrybucji i ponownie staje się surowcem – mówi prezes regionu Europy Wschodniej w DS Smith.

 

Źródło: Newseria

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content