Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Inwestycje, nowe możliwości i dynamiczny rozwój w ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Ostatnie lata to wyjątkowy czas w rozwoju ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. w Bolesławiu. Ze spółki o ponadlokalnym charakterze stała się jednym z dominujących podmiotów o charakterze regionalnym w zakresie odbioru odpadów z terenu Małopolski Zachodniej. W ostatnich latach spółka rozszerzyła swoje rynki odbioru.

Wój Krzysztof Dudziński i prezes Robert Nielaba Fot. RN

W skład obszaru działania firmy wchodzą tereny powiatów: olkuskiego, krakowskiego i chrzanowskiego. Obsługiwane są między innymi miasta i gminy: Bolesław, Bukowno, Olkusz, Wolbrom, Trzyciąż, Sułoszowa, Skała, Jerzmanowice – Przeginia, Wielka Wieś, Alwernia, a w ograniczonym zakresie również Trzebinia (firmy). W roku 2023 do grona obsługiwanych gmin dołączyła również Gmina Klucze. Przez pewien czas ZGK Bolesław był też podwykonawcą jednej z firm w Rudzie Śląskiej.

Rozszerzenie działalności pozwoliło firmie uzyskiwać w branży ponadprzeciętne wyniki finansowe. Przełożyło się to między innymi na systematyczne zwiększanie zatrudnienia, głównie w grupie pracowników transportu. Obecnie spółka zatrudnia ponad 170 osób i jest to wzrost w porównaniu do 2018 roku o ok. 30%.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., zgodnie z przyjętą w strategią dla spółki, świadczy usługi najwyższej jakości, spełniające wymagania i oczekiwania Klientów i takie też współistnienie ze środowiskiem naturalnym. Jest to zbieżne z kilka lat temu opracowanym nowym logiem spółki, które symbolizuje dynamiczny rozwój w postaci liścia klonu i strzałek nawiązujących do recyklingu odpadów.

 

ZGK „Bolesław” w latach 2018 – 2022 zainwestowała około 38 mln złotych w inwestycje poprawiające jakość odbioru oraz przetwarzania odpadów

 

W 2018 roku została zakupiona jedna z pierwszych zasilanych gazem CNG śmieciarek dwukomorowych. Należy podkreślić, że tego typu pojazdy, oprócz aspektu ekologicznego, pozwalają spółce startować w przetargach, w których wprowadza się wysokie wymogi związane z ochroną środowiska. W 2018 roku zakupiono również trzy inne pojazdy specjalistyczne do transportu odpadów od mieszkańców. Na składowisku odpadów zbudowany został nowy zbiornik na odcieki zmniejszający oddziaływanie na otoczenie, zakupiono specjalistyczny sprzęt do prac ziemnych w postaci koparko-ładowarki.

W 2019 roku zakupiono do firmy 4 nowe śmieciarki, przyczepę do przewozu małych kontenerów i solarko-posypywarkę oraz małą zamiatarkę. Ze względu na znaczne rozszerzenie rynku odbioru odpadów, i związane z tym zwiększenie ilości taboru samochodowego, zakupiono działkę w Bolesławiu przy ulicy Wyzwolenia pod budowę nowej bazy transportowej. Na terenie obecnej bazy, obok sortowni, zbudowano nowy plac dojrzewania odpadów w części biologicznej. Zakupiono również nowy kompaktor na składowisko w celu poprawy jakości składowania odpadów oraz rozdrabniacz hakowy i przesiewacz do przetwarzania odpadów zielonych. W tym samym roku na terenie bazy rozpoczęto budowę nowej wiaty magazynowej dla surowców wtórych. Dodatkowo zakupiono wózek widłowy dla transportu surowców wtórnych. Spółka zakupiła również koparkę gąsienicową dla potrzeb eksploatowanej odkrywkowej kopalni piasku.

W 2020 roku zakupiono kolejne trzy nowe śmieciarki do odbioru odpadów, w tym jedną śmieciarkę dwukomorową. Zakupiono również myjkę do mycia pojemników. Na składowisku odpadów zainwestowano w nowe odsiarczalniki do oczyszczania gazu składowiskowego. Na terenie obecnej bazy zakończono II etap budowy wiaty magazynowej dla wytwarzanych surowców oraz rozbudowano kompostownię w części biologicznej sortowni o moduł jednego dodatkowego bioreaktora (I etap – część budowlana). Do działu przetwarzania odpadów zakupiono również ładowarkę kołową oraz samochód ciężarowy typu „hakowiec”.

W 2021 roku był rekordowy w inwestycje zakupowe związane z pojazdami do odbioru odpadów. Spółka kupiła siedem nowych śmieciarek oraz jeden mały pojazd do odbioru odpadów. Wśród nich były pojazdy zasilane gazem CNG. W tym samym roku rozpoczęto opracowanie dokumentacji na rozbudowę nowej bazy magazynowo transportowej przy ulicy Wyzwolenia w Bolesławiu. Na terenie obecnej bazy zbudowano myjnię dwustanowiskową do mycia śmieciarek. Na dachu warsztatu wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 41 kW. W dziale przetwarzania odpadów, w ramach dostosowania sortowni do unijnych wymogów BAT, rozbudowana została kompostownia odpadów podsitowych pochodzących z instalacji MBP o jeden moduł komory bioreaktora w części biologicznej MBP (II etap – część technologiczna). Rozpoczęto również prace projektowe i przygotowawcze dotyczące rozbudowy kompostowni odpadów zielonych ze względu na zwiększającą się ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Na składowisku wykonano również rozbudowę systemu odgazowania składowiska.

W roku 2022 zakupiono cztery nowe śmieciarki, w tym dwie dwukomorowe zasilane CNG, oraz pierwszą fabrycznie nową i zakupioną w Polsce, śmieciarkę elektryczną. Tym samym spółka stała się liderem wśród firm komunalnych inwestujących w ekologiczny tabor. Do działu usług komunalnych zakupiono również dwa nowe samochody specjalistyczne typu „hakowiec” do odbioru kontenerów, przyczepę kontenerową oraz nową zamiatarkę.

Prowadzone były kolejne etapy prac projektowych i przygotowawczych dotyczących rozbudowy bazy transportowej na ulicy Wyzwolenia w Bolesławiu i budowy wewnętrznej stacji tankowania pojazdów CNG. W ramach tych prac zakupiono część urządzeń do stacji CNG, wykonano przyłącz prądu, wody, ogrodzenie terenu, bramę wjazdową oraz zakupiono elementy odwodnienia terenu. W dziale przetwarzania odpadów wykonano prace dostosowawcze sortowni do unijnych wymagań BAT w zakresie systemu oczyszczania powietrza procesowego. Kontynuowano modernizację kompostowni odpadów zielonych . W tym celu zakupiono moduły kontenerowe sterowania procesem fermentacji i biofiltra oczyszczania powietrza.

Na składowisku odpadów przeprowadzono kolejne prace budowlane związane z rozbudową systemu odbioru gazu składowiskowego. W dziale przetwarzania odpadów zakupiono dwa nowe samochody do transportu odpadów z sortowni typu „hakowiec” oraz dwa wózki widłowe. Zakupiono również mobile sito do przesiewania odpadów podsitowych w części biologicznej sortowni. Dla zabezpieczenia energetycznego zakładu zakupiono stacjonarny agregat prądotwórczy.

Pod koniec 2022 roku Spółka kupiła działkę zlokalizowaną w Bolesławiu przy ulicy Głównej po dawnym Instytucje Odlewnictwa. Działka będzie przeznaczona pod budowę usługowo-mieszkaniową dla potrzeb mieszkańców gminy Bolesław.

Fot. RN

Kończący się właśnie rok 2023, to rok dalszej realizacji zadań inwestycyjnych spółki związanej z modernizacją taboru, rozbudowy instalacji przetwarzania odpadów oraz zagospodarowania działek inwestycyjnych. Spółka wzbogaciła się o cztery nowe śmieciarki zasilane gazem CNG. Trwają prace budowlane pierwszego etapu bazy transportowej przy ulicy Wyzwolenia, których ukończenie planowane jest w pierwszej połowie przyszłego roku, oraz prace przy budowie wewnętrznej stacji tankowania pojazdów gazem CNG. Wyłoniono również wykonawcę projektu budynku administracyjno-socjalnego dla pracowników działu usług komunalnych.

W dziale przetwarzania odpadów zakończono etap prac modernizacyjno-remontowych na kompostowni odpadów zielonych związanych z uruchomieniem modułów kontenerowych. Obecnie spółka jest w trakcie zmiany pozwolenia na przetwarzanie tych zielonych.

Na terenie bazy wykonano dokumentację techniczną na zadaszenie części placu dojrzewania dla potrzeb przesiewania odpadów podsitowych w części biologicznej sortowni. Wykonywana jest również dokumentacja techniczna magazynu szkła. Do prac na składowisku odpadów zakupiono nową ładowarkę kołową. Spółka zakupiła również zwyżkę samochodową do obsługi własnych instalacji.

Wizualizacja zagospodarowania działki w Bolesławiu przy ulicy Głównej (dawny Instytut Odlewnictwa). Widok od strony ulicy Kopalnianej („Orlika”) Fot. archiwum

W ramach zagospodarowania działki w Bolesławiu przy ulicy Głównej sporządzono dokumentacje projektowe i uzyskano pozwolenia w związku z pracami wyburzeniowymi hali odlewni oraz warsztatu mechanicznego. W przetargu wyłoniono wykonawcę, a następnie dokonano rozbiórki tych budynków których stan zagrażał życiu i zdrowiu ludzi. Na działce wykonano również niezbędne prace porządkowe oraz zabezpieczono teren. Kolejne etapy są uzależnione od przeniesienia stacji trafo przez spółkę Tauron oraz od sporządzenia planu remediacji terenu i zatwierdzenia go przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W przyszłości planowane jest zagospodarowanie tego terenu pod strefę usługową i mieszkalną.

Realizacja celów i działań inwestycyjnych byłaby niemożliwa, gdyby spółka nie osiągała bardzo dobrych wyników finansowych, które pozwalają na inwestowanie w jej rozwój oraz wspieranie zamierzeń inwestycyjnych gminy. Dodatkowo, spółka aktywnie wspiera lokalne instytucje, kluby i stowarzyszenia, a także inicjatywy związane z gospodarką odpadami i edukacją ekologiczną.

RN

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content