Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Kompostownia odpadów zielonych

Jak wynika z Krajowego Planu Gospodarki Opadami, bioodpady stanowią ilościowo bardzo poważną część odpadów komunalnych, a ich ilość stale rośnie. Wdrożenia we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła sprawiło, że zaczęto poświęcać coraz więcej uwagi sposobom ich przetwarzania celem uzyskania lepszego materiału wyjściowego po procesach kompostowania, a tym samym możliwości uzyskania wyższych poziomów recyklingu.

Od kilku lat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej „Bolesław” prowadzone są działania mające na celu minimalizację wpływu przetwarzania odpadów na mieszkańców i otoczenie. Ostatnie lata przyniosły szereg rozwiązań modernizacyjnych na całej instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, zwanej potocznie kompostownią odpadów zielonych.

 

Modernizacja instalacji przetwarzania odpadów zielonych

 

Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., którego reprezentantem w imieniu Gminy Bolesław jest Wójt Krzysztof Dudziński kilka lat temu, zatwierdzając coroczne plany inwestycyjne Spółki, zwracało szczególną uwagę na inwestycje związane z ograniczeniem ewentualnych uciążliwości zapachowych powstających w wyniku prowadzonej działalności.

W tym zakresie zrealizowano inwestycje polegające na zmianach technologicznych, które przyczyniły się do poprawy jakości powietrza, w szczególności dla mieszkańców Bolesławia i Bukowna.

Do najważniejszych wykonanych prac można zaliczyć:

1. likwidację otwartego zbiornika na odcieki na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych poprzez wykonanie zamkniętego zbiornika o pojemności 150 m3 wraz z systemem ujmującym odcieki i skierowaniem ich do ww. zbiornika w celu likwidacji parowania;

2. wykonanie dodatkowych studni odgazowujących wraz z modernizacją oczyszczania gazu składowiskowego, co przyczyniło się do mniejszej emisji niezorganizowanej;

3. wprowadzenie technologii oczyszczania powietrza procesowego pochodzącego z instalacji mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, co pozwoliło spełnić obwarowania wynikające z najlepszych dostępnych technik określonych w normach i dyrektywach europejskich, poprzez zamontowanie filtrów przeciwpyłowych, wykorzystanie powietrza z hali przyjęcia odpadów do procesów napowietrzania bioreaktorów, zmianę pokrycia bioreaktorów z membramy półprzepuszczalnej na płótno nieprzepuszczalne, odciąg powietrza procesowego z bioreaktorów i jego skierowanie do płuczki wodnej, a następnie do biofiltrów opartych o złoże biologiczne z zastosowaniem karpiny;

4. wdrożenie zautomatyzowanej technologii kompostowania kontenerowego na kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów z zastosowaniem płuczki wodnej i biofiltra biologicznego z zastosowaniem karpiny oraz całkowitego ujęcia w system zamknięty odcieków pochodzących z prowadzonego procesu kompostowania.

 

Kompościk „Boluś” – produkt z odpadów zielonych ZGK „Bolesław”

 

W tym zakresie w ostatnich latach przeprowadzono m. in. remont części płyty kompostowni, umożliwiając wdrożenie technologii kompostowania kontenerowego. Na okres przejściowy – zapewne kilku lat – pozostawiono do dalszej eksploatacji kompostownię w technologii pryzmowej celem utrzymania kontynuacji procesów i dostosowania przepustowości do potrzeb obsługiwanych kilkunastu gmin. Dzięki temu zwiększono tę przepustowość z dotychczasowych 5 000 Mg/rok do 9 000 Mg/rok oraz podjęto działania technologiczno–administracyjno-prawne powodujące utratę statusu odpadu wytworzonego w technologii kompostowania pryzmowego na rzecz uzyskania środka poprawiającego właściwości gleby pn. „Kompościk Boluś”.

Zastosowana technologia kompostowania kontenerowego umożliwia obecnie skrócenie procesu technologicznego, a w szczególności ujęcie powietrza procesowego pochodzącego z intensywnej fazy kompostowania poprzez jego skierowanie do płuczki, a następnie biofitra biologicznego opartego na złożu karpiny.

Kontenerowa kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów składa się z następujących elementów:

• kontenerów kompostujących – procesowych, 1 moduł – 8 szt;

• systemu napowietrzania;

• systemu odbioru odcieków;

• automatycznej kontroli procesu;

• kontenera biofiltra z płuczką.

Trzeba podkreślić, że w technologii kontenerowej proces kompostowania trwa znacznie krócej i ostatecznie otrzymujemy odpad stanowiący kompost o bardzo dobrych właściwościach fizyko chemicznych, jednak aby otrzymał on status produktu, musi oddzielnie przejść taką samą ścieżkę certyfikacji jak kompost na starszej części. Certyfikację łącznie z badaniami można rozpoczynać dopiero po uruchomieniu kompostowni kontenerowej i wytworzeniu kompostu. Niestety takie działania trwają kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

Zarząd, podejmując decyzję wdrażającą nową technologię, miał na uwadze wzrastającą z roku na rok ilość odpadów zielonych oraz przekonanie, że zastosowane rozwiązanie pozwoli poprawić i w znacznym stopniu ograniczyć ewentualne uciążliwości zapachowe mogące występować przy przetwarzaniu tego rodzaju odpadów.

Adam Muchajer
Zastępca Kierownika Działu
Przetwarzania Odpadów

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content