Złożyliśmy pismo do WIOŚ o kontrolę w/s uciążliwych zapachów

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Bolesław, dn. 31.07.2020 r.

Lp.dz 1817/2020

        Małopolski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie

W związku z informacjami otrzymywanymi z Urzędu Gminy w Bolesławiu o pojawiających się cyklicznie uciążliwościach zapachowych na terenie Gminy Bolesław, występujących w porze nocnej, zwracam się o przeprowadzenie kompleksowej kontroli stanu powietrza atmosferycznego, ze szczególnym uwzględnieniem pory nocnej.

Informujemy, że uciążliwości zapachowe pojawiają się również w rejonie Sławkowa i Strzemieszyc (Województwo Śląskie).

Ze względu na fakt, iż jako zakład podjęliśmy szereg działań ograniczających naszym zdaniem do minimum uciążliwości zapachowe, a znajdujemy się na terenie bardzo uprzemysłowionym, prosimy o kontrolę zarówno naszej instalacji jak również instalacji okolicznych  mogących potencjalnie oddziaływać na stan powietrza atmosferycznego.

Z poważaniem

 Prezes Zarządu

 Robert Nielaba

Członek Zarządu

 Barbara Hołub

Otrzymują:

  1. adresat
  2. a/a

Do wiadomości

  1. Urząd Gminy Bolesław

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content