Światowy Dzień Recyklingu: ZGK Bolesław wspiera praktyki recyklingowe

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Światowy Dzień Recyklingu: ZGK Bolesław wspiera praktyki recyklingowe

Światowy Dzień Recyklingu, obchodzony każdego roku 18 marca, ma na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia recyklingu dla ochrony naszej planety. To dzień, który zachęca wszystkich – od pojedynczych osób po duże przedsiębiorstwa – do przyjęcia praktyk recyklingowych, które mogą znacznie zmniejszyć ślad węglowy, zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska i wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu jest przykładem, jak lokalne inicjatywy mogą przyczyniać się do globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Fot. archiwum

Zajmując się gospodarką odpadami na poziomie lokalnym na co dzień, nasz Zakład odgrywa kluczową rolę w edukowaniu mieszkańców na temat segregacji odpadów, ich ponownego wykorzystania oraz recyklingu. Dzięki inicjatywom takim jak: organizacja punktów zbiórki selektywnej, spotkań edukacyjnych oraz współpracy ze szkołami i przedsiębiorstwami, budujemy kulturę recyklingu. Przyczyniamy się do ochrony środowiska, ale również inspirujemy lokalną społeczność do aktywnego udziału w procesach recyklingowych. Dzięki edukacji i promocji tego typu działań mieszkańcy mogą lepiej zrozumieć, jak ważną rolę odgrywają ich codzienne decyzje.

Przykłady recyklingu:

Recykling papieru i tektury – proces ten polega na odzyskiwaniu starego papieru i kartonów, które następnie są przetwarzane w celu wytworzenia nowego papieru. Działania takie pomagają w zmniejszeniu wycinki drzew i zużycia wody.

Recykling szkła – szkło jest materiałem, który można recyklingować w nieskończoność, bez utraty jakości. Zbiórka butelek i słoików szklanych, a następnie ich przetworzenie na nowe produkty szklane, to działania znacząco obniżające emisję dwutlenku węgla i zużycie surowców naturalnych.

Recykling plastiku – choć jest to wyzwanie ze względu na różnorodność typów plastiku, recykling tego materiału może przybrać formę przetwarzania odpadów plastikowych na nowe opakowania, elementy konstrukcyjne czy nawet odzież. Inicjatywy takie jak zbiórka nakrętek plastikowych mogą również wspierać cele charytatywne.

Kompostowanie odpadów organicznych – choć nie jest to tradycyjny recykling, przetwarzanie odpadów organicznych na kompost stanowi ważny element gospodarki odpadami. Kompost może być wykorzystywany do wzbogacania gleby, co przyczynia się do zrównoważonej produkcji żywności.

Upcykling (ponowne wykorzystanie w górę) – polega to na przekształcaniu odpadów lub niechcianych produktów w materiały o wyższej wartości użytkowej lub estetycznej. Przykłady mogą obejmować przekształcanie starych opon w meble ogrodowe czy używanie zużytych butelek plastikowych do tworzenia dekoracyjnych przedmiotów.

Światowy Dzień Recyklingu przypomina nam, że każde działanie, niezależnie od jego skali, jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszej planety. Tak więc, obchodzenie Światowego Dnia Recyklingu to nie tylko okazja do refleksji nad naszymi codziennymi nawykami związanymi z odpadami, ale również moment, by docenić i wspierać działania instytucji, które na co dzień pracują nad tym, by nasz świat był czystszy i bardziej zrównoważony.

GPT

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Kompostownia odpadów zielonych

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Kompostownia odpadów zielonych

Jak wynika z Krajowego Planu Gospodarki Opadami, bioodpady stanowią ilościowo bardzo poważną część odpadów komunalnych, a ich ilość stale rośnie. Wdrożenia we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła sprawiło, że zaczęto poświęcać coraz więcej uwagi sposobom ich przetwarzania celem uzyskania lepszego materiału wyjściowego po procesach kompostowania, a tym samym możliwości uzyskania wyższych poziomów recyklingu.

Od kilku lat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej „Bolesław” prowadzone są działania mające na celu minimalizację wpływu przetwarzania odpadów na mieszkańców i otoczenie. Ostatnie lata przyniosły szereg rozwiązań modernizacyjnych na całej instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, zwanej potocznie kompostownią odpadów zielonych.

 

Modernizacja instalacji przetwarzania odpadów zielonych

 

Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., którego reprezentantem w imieniu Gminy Bolesław jest Wójt Krzysztof Dudziński kilka lat temu, zatwierdzając coroczne plany inwestycyjne Spółki, zwracało szczególną uwagę na inwestycje związane z ograniczeniem ewentualnych uciążliwości zapachowych powstających w wyniku prowadzonej działalności.

W tym zakresie zrealizowano inwestycje polegające na zmianach technologicznych, które przyczyniły się do poprawy jakości powietrza, w szczególności dla mieszkańców Bolesławia i Bukowna.

Do najważniejszych wykonanych prac można zaliczyć:

1. likwidację otwartego zbiornika na odcieki na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych poprzez wykonanie zamkniętego zbiornika o pojemności 150 m3 wraz z systemem ujmującym odcieki i skierowaniem ich do ww. zbiornika w celu likwidacji parowania;

2. wykonanie dodatkowych studni odgazowujących wraz z modernizacją oczyszczania gazu składowiskowego, co przyczyniło się do mniejszej emisji niezorganizowanej;

3. wprowadzenie technologii oczyszczania powietrza procesowego pochodzącego z instalacji mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, co pozwoliło spełnić obwarowania wynikające z najlepszych dostępnych technik określonych w normach i dyrektywach europejskich, poprzez zamontowanie filtrów przeciwpyłowych, wykorzystanie powietrza z hali przyjęcia odpadów do procesów napowietrzania bioreaktorów, zmianę pokrycia bioreaktorów z membramy półprzepuszczalnej na płótno nieprzepuszczalne, odciąg powietrza procesowego z bioreaktorów i jego skierowanie do płuczki wodnej, a następnie do biofiltrów opartych o złoże biologiczne z zastosowaniem karpiny;

4. wdrożenie zautomatyzowanej technologii kompostowania kontenerowego na kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów z zastosowaniem płuczki wodnej i biofiltra biologicznego z zastosowaniem karpiny oraz całkowitego ujęcia w system zamknięty odcieków pochodzących z prowadzonego procesu kompostowania.

 

Kompościk „Boluś” – produkt z odpadów zielonych ZGK „Bolesław”

 

W tym zakresie w ostatnich latach przeprowadzono m. in. remont części płyty kompostowni, umożliwiając wdrożenie technologii kompostowania kontenerowego. Na okres przejściowy – zapewne kilku lat – pozostawiono do dalszej eksploatacji kompostownię w technologii pryzmowej celem utrzymania kontynuacji procesów i dostosowania przepustowości do potrzeb obsługiwanych kilkunastu gmin. Dzięki temu zwiększono tę przepustowość z dotychczasowych 5 000 Mg/rok do 9 000 Mg/rok oraz podjęto działania technologiczno–administracyjno-prawne powodujące utratę statusu odpadu wytworzonego w technologii kompostowania pryzmowego na rzecz uzyskania środka poprawiającego właściwości gleby pn. „Kompościk Boluś”.

Zastosowana technologia kompostowania kontenerowego umożliwia obecnie skrócenie procesu technologicznego, a w szczególności ujęcie powietrza procesowego pochodzącego z intensywnej fazy kompostowania poprzez jego skierowanie do płuczki, a następnie biofitra biologicznego opartego na złożu karpiny.

Kontenerowa kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów składa się z następujących elementów:

• kontenerów kompostujących – procesowych, 1 moduł – 8 szt;

• systemu napowietrzania;

• systemu odbioru odcieków;

• automatycznej kontroli procesu;

• kontenera biofiltra z płuczką.

Trzeba podkreślić, że w technologii kontenerowej proces kompostowania trwa znacznie krócej i ostatecznie otrzymujemy odpad stanowiący kompost o bardzo dobrych właściwościach fizyko chemicznych, jednak aby otrzymał on status produktu, musi oddzielnie przejść taką samą ścieżkę certyfikacji jak kompost na starszej części. Certyfikację łącznie z badaniami można rozpoczynać dopiero po uruchomieniu kompostowni kontenerowej i wytworzeniu kompostu. Niestety takie działania trwają kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

Zarząd, podejmując decyzję wdrażającą nową technologię, miał na uwadze wzrastającą z roku na rok ilość odpadów zielonych oraz przekonanie, że zastosowane rozwiązanie pozwoli poprawić i w znacznym stopniu ograniczyć ewentualne uciążliwości zapachowe mogące występować przy przetwarzaniu tego rodzaju odpadów.

Adam Muchajer
Zastępca Kierownika Działu
Przetwarzania Odpadów

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content